Činnost Krajské hygienické stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci

 

Sekce ochrany a podpory veřejného zdraví
Zajišťuje veškeré odborné činnosti související s výkonem státní správy podle zákona takto:

Odbor protiepidemický

V rámci epidemiologické surveillance sleduje výskyt a povahu nákaz, příčiny a podmínky jejich vzniku a šíření v lidské populaci (včetně nákaz přenosných ze zvířat na člověka)  a uplatňuje metody jejich prevence, potlačování a eliminace, resp. eradikace. Výsledky získaných poznatků po analýze přenáší do praxe v odborně zdůvodněných epidemiologických opatřeních, a to jak preventivního, tak i represivního charakteru.

Plní zejména tyto úkoly :

 • průběžně plánuje, organizuje, řídí a provádí surveillance nákaz a realizuje opatření proti jejich vzniku a šíření;
 • kontroluje systém pravidelných, zvláštních a mimořádných očkování;,
 • provádí epidemiologické šetření v ohniscích nákazy a nařizuje provedení příslušných protiepidemických opatření,včetně nozokomiálních nákaz;
 • podílí se na realizaci imunologických přehledů s cílem objektivizace úrovně imunitního stavu populace a stanovení zásad dalšího postupu prevence vybraných nákaz;
 • řídí a provádí opatření proti zavlečení a rozšíření nemocí podléhajících mezinárodním zdravotnickým předpisům;
 • nařizuje mimořádná opatření při epidemii či nebezpečí jejího vzniku a pokud to situace vyžaduje, spolupracuje při řešení mimořádných situací s orgány zapojenými do systému krizového řízení a integrovaného záchranného systému;
 • provádí SZD ve  zdravotnických zařízení a vybraných zařízení sociálních služeb na úseku boje proti nozokomiálním nákazám a v případě zjištěných nedostatků přijímá příslušná opatření;
 • řídí a kontroluje úroveň činnosti na úseku desinfekce, dezinsekce a deratizace, podílí se na ověřování odborné způsobilosti osob tyto činnosti provádějících a přijímá příslušná opatření v případech zjištěných nedostatků; v rámci úkolů odboru posuzuje a vypracovává podklady k vydání rozhodnutí, povolení, osvědčení a jiných opatření orgánu ochrany veřejného zdraví nebo je v  rozsahu stanovených kompetencí vydává;
 • ověřuje podmínky vzniku onemocnění pro účely posuzování nemoci z povolání v případech infekčního onemocnění;
 • usměrňuje činnost zdravotnických zařízení a vybraných zařízení sociálních služeb v oblasti hygieny provozu a předcházení nemocničním nákazám a kontroluje ji;
 • řeší podněty obyvatel, orgánů státní správy a samosprávy v oblasti epidemiologie a DDD;
 • spolupracuje se správními orgány a orgány samosprávy při tvorbě zdravotní politiky regionu, provádí hodnocení zdravotních rizik;
 • sbírá data v rámci drogové epidemiologie;
 • spolupracuje s ostatními odbory a odděleními KHS, poskytuje konzultace a stanoviska ze svého oboru.

Odbor hygieny obecné a komunální

Odbor hygieny obecné a komunální sleduje, usměrňuje a kontroluje plnění povinností stanovených především zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a prováděcími předpisy v oblasti péče o životní podmínky. V rozsahu vymezeném náplní odboru hodnotí zdravotní rizika, stanovuje či prosazuje jejich odstranění nebo zmírnění.

 Plní zejména tyto úkoly:

 • plánuje, organizuje, řídí a provádí SZD v oblasti zásobování pitnou a teplou vodou, výrobků přicházejících do styku s vodou, koupališť a saun;
 • provádí kontrolu kvality povrchových vod vhodných ke koupání v souladu s požadavky  zákona o vodách, včetně zákonem svěřeného výkonu státní správy;
 • plánuje, organizuje, řídí a provádí státní zdravotní dozor při výkonech činností epidemiologicky závažných a prověřuje znalosti nutné k ochraně veřejného zdraví u osob tyto činnosti vykonávajících;
 • provádí kontrolu plnění požadavků na vnitřní prostředí staveb ubytovacích zařízení a pro shromažďování většího počtu osob;
 • plánuje, organizuje, řídí a provádí státní zdravotní dozor v ochraně před hlukem a vibracemi v životním (mimopracovním) prostředí;
 • plánuje, organizuje, řídí a provádí státní zdravotní dozor v ochraně před neionizujícím zářením v životním (mimopracovním) prostředí;
 • provádí kontrolu plnění hygienických požadavků v oblasti pohřebnictví včetně schvalování provozních řádů v rozsahu pravomocí orgánu ochrany veřejného zdraví stanovených zákonem o pohřebnictví;
 • v rámci úkolů odboru posuzuje a vypracovává podklady k vydání rozhodnutí, povolení, osvědčení a jiných opatření orgánu ochrany veřejného zdraví nebo je v rozsahu stanovených kompetencí vydává;
 • řeší podněty obyvatel, orgánů státní správy a samosprávy v oblasti životních (mimopracovních) podmínek (hluk, bydlení, voda, ovzduší, odpady ap.) a k tomu účelu provádí nebo zajišťuje provedení hodnocení  zdravotních rizik;
 • podílí se na plnění opatření v oblasti ochrany ovzduší v rozsahu vymezeném zákonem o ochraně ovzduší;
 • podílí se na plnění opatření v oblasti nakládání s odpady v rozsahu vymezeném  zákonem  o odpadech;
 • plní povinnosti dotčeného orgánu státní správy v územních, stavebních a kolaudačních řízeních a řízeních vedených  podle zvláštních předpisů (např. stavební zákon, zákon o vodách, zákon o posuzování vlivů na životní prostředí, zákon o integrované prevenci);
 • podílí se na monitorování vztahů zdravotního stavu obyvatelstva a faktorů životního prostředí a životních podmínek;
 • spolupracuje se správními orgány a orgány samosprávy při tvorbě zdravotní politiky regionu, provádí hodnocení zdravotních rizik;
 • spolupracuje s ostatními odbory a odděleními KHS, poskytuje konzultace a stanoviska ze svého oboru.

Odbor hygieny práce

Odbor hygieny práce vykonává SZD v ochraně zdraví při práci před riziky plynoucími z fyzikálních, chemických a biologických faktorů pracovních podmínek, z nepříznivých mikroklimatických podmínek a z fyzické a duševní zátěže a nad souvisejícími pracovními podmínkami včetně vybavení pracovišť. Dále zajišťuje hodnocení a řízení zdravotních rizik.

 Plní zejména tyto úkoly:

 • rozhoduje o zařazení prací do příslušných kategorií;
 • připravuje podklady pro vydání stanovisek dotčeného správního úřadu, stanoviska vydává;
 • vydává rozhodnutí stanovující zaměstnavateli pro výkon rizikových prací minimální rozsah a termíny sledování faktorů pracovních podmínek, lhůty a minimální náplň vstupních, periodických, výstupních a následných lékařských preventivních podmínek a způsob a minimální rozsah sledování zátěže organismu fyzických osob vykonávajících rizikové práce;
 • stanovuje hygienický limit faktoru pracovních podmínek a metodu jeho stanovení v pracovních podmínkách;
 • ověřuje podmínky vzniku onemocnění pro účely posuzování nemoci z povolání;
  podílí se na plnění opatření v oblasti nakládání s odpady v rozsahu vymezeném  zákonem o odpadech;
 • kontroluje povinnosti zaměstnavatelů zajistit závodní preventivní péči;
  podílí se na monitorování vztahů zdravotního stavu obyvatelstva a pracovních podmínek, na kontrole a řízení místních programů ochrany a podpory veřejného zdraví;
 • vykonává dozor nad pracemi na povrchových pracovištích i pracovištích v podzemí;
  vykonává dozor nad pracemi spojenými s expozicí neionizujícímu záření a laserům a pracemi spojenými s expozicí chemickým karcinogenům v pracovním prostředí;
 • provádí kontroly ochrany zdraví při nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky dle zákona č. 350/2011 Sb. a dle zákona č. 59/2006 Sb.;
 • v rámci úkolů odboru posuzuje a vypracovává podklady k vydání rozhodnutí, povolení, osvědčení a jiných opatření orgánu ochrany veřejného zdraví nebo je v  rozsahu stanovených kompetencí vydává;
 • řeší podněty obyvatel, orgánů státní správy a samosprávy v oblasti hygieny práce;
  spolupracuje se správními orgány a orgány samosprávy při tvorbě zdravotní politiky regionu, provádí hodnocení zdravotních rizik;
 • spolupracuje s ostatními odbory a odděleními KHS, poskytuje konzultace a stanoviska ze svého oboru.

Odbor hygieny výživy a předmětů běžného užívání

Odbor hygieny výživy a předmětů běžného užívání vykonává SZD nad dodržováním zákazů a plněním povinností stanovených přímo použitelnými předpisy Evropských společenství, zákonem č.258/2000 Sb. a zvláštními předpisy k ochraně zdraví při poskytování stravovacích služeb a ke zjištění příčin vzniku a k zamezení šíření infekčních onemocnění nebo jiného poškození zdraví z potravin a dále nad povinnostmi výrobce, dovozce a distributora předmětů běžného užívání (dále jen PBU).  V dozorované oblasti hodnotí zdravotní rizika, k jejich odstranění či zmírnění stanovuje a prosazuje preventivní nebo represivní opatření.

Plní zejména tyto úkoly:

 • řídí, plánuje, organizuje a provádí SZD nad potravinami podle předpisů Evropských společenství a zákona č.110/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů;
 • řídí, plánuje, organizuje a provádí SZD v oblasti předmětů běžného užívání ( dále jen „PBÚ“) a nad potravinami a pokrmy podle předpisů Evropských společenství a zákona č. 258/2000 Sb.;
 • připravuje podklady pro vydání stanovisek dotčeného správního úřadu, stanoviska vydává;
 • připravuje podklady pro rozhodnutí orgánu ochrany veřejného zdraví na úseku činností epidemiologicky závažných při výrobě a při uvádění potravin do oběhu a ve stravovacích službách;
 • připravuje podklady pro rozhodnutí orgánu ochrany veřejného zdraví na úseku činností epidemiologicky závažných při výrobě kosmetických prostředků;
 • podílí se na šetření alimentárních nákaz v provozovnách, ve kterých se vykonávají činnosti epidemiologicky závažné při výrobě a při uvádění potravin do oběhu, s výjimkou přepravy a skladování balených potravin a ve stravovacích službách a navrhuje příslušná opatření k zamezení jejich šíření;
 • zajišťuje provedení opatření a úkolů hlavního hygienika ČR na úseku potravin, pokrmů a PBÚ;
 • provádí šetření v provozovnách společného stravování a činí opatření na základě hlášení v systému rychlého varování o výskytu nebezpečných potravin v tržní síti států EU;
 • provádí šetření v tržní síti a činí opatření při výskytu nebezpečných výrobků vyhlášených hlavním hygienikem a na  základě hlášení v systému rychlého varování o výskytu nebezpečných PBU v tržní síti států EU;
 • prověřuje znalosti nutné k ochraně veřejného zdraví u fyzických osob vykonávajících činnost epidemiologicky závažnou dle § 19 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb.; ověřuje rozsah znalostí pro získání osvědčení prokazujícího znalost hub podle vyhlášky č. 475/2002 Sb.;
 • v rámci úkolů odboru posuzuje a vypracovává podklady k vydání rozhodnutí, povolení, osvědčení a jiných opatření orgánu ochrany veřejného zdraví nebo je v  rozsahu stanovených kompetencí vydává;
 • řeší podněty obyvatel, orgánů státní správy a samosprávy v oblasti hygieny výživy a předmětů běžného užívání;
 • spolupracuje se správními orgány a orgány samosprávy při tvorbě zdravotní politiky regionu, provádí hodnocení zdravotních rizik;
 • spolupracuje s ostatními odbory a odděleními KHS, poskytuje konzultace a stanoviska ze svého oboru.

Odbor hygieny dětí a mladistvých

Usměrňuje a kontroluje dodržování zdravých životních podmínek v zařízeních pro výchovu, vzdělávání a zotavení dětí a mladistvých  dle povinností daných zákonem č. 258/2000 Sb.  a prováděcími předpisy, sleduje vliv výživy na zdraví mladé populace, vliv vnitřního prostředí v zařízeních pro výchovu a vzdělávání, režim dne a podmínky pro pohybovou výchovu a otužování.

Plní zejména tyto úkoly: 

 • plánuje, organizuje, řídí a provádí SZD ve školách a školských zařízeních zapsaných do školského rejstříku včetně učňovských pracovišť a středisek praktického vyučování pod správou středních škol) v zařízeních sociálně-výchovné činnosti a zařízeních pro děti vyžadujících okamžitou pomoc a v provozovnách osob s živností péče o dítě do tří let věku v denním režimu nebo s živností mimoškolní výchova a vzdělávání se zaměřením na plnění hygienických požadavků na prostorové podmínky, vybavení, provoz, osvětlení, vytápění, mikroklimatické podmínky, zásobování vodou, úklid, plnění hygienických požadavků na venkovní hrací plochy a hřiště těchto zařízení;
 • kontroluje dodržování hygienických požadavků na zotavovací akce a školy v přírodě;
 • připravuje podklady pro vydání stanovisek dotčeného správního úřadu, stanoviska vydává;
 • řeší podněty obyvatel, orgánů státní správy a samosprávy v oblasti hygieny dětí a mladistvých plánuje, organizuje, řídí a provádí SZD v oblasti stravovacích služeb pro děti a mladistvé;
 • v rámci úkolů odboru posuzuje a vypracovává podklady k vydání rozhodnutí, povolení, osvědčení a jiných opatření orgánu ochrany veřejného zdraví nebo je v  rozsahu stanovených kompetencí vydává;
 • hodnotí a usměrňuje režim stravování včetně pitného režimu, režim dne zohledňující věkové a fyzické zvláštnosti dětí a mladistvých, podmínky jejich pohybové výchovy a otužování, podmínky odborného výcviku a učební praxe;
 • podílí se na šetření alimentárních nákaz v těchto stravovacích službách a navrhuje příslušná opatření k zamezení jejich šíření;
 • prověřuje znalosti nutné k ochraně veřejného zdraví u fyzických osob vykonávajících činnost epidemiologicky závažnou dle § 19 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb. ve stravovacích službách školských zařízení, školních bufetech i v jiných objektech v době jejich využití při zotavovacích  akcích dětí a dorostu;
 • podílí se na monitorování vztahů zdravotního stavu dětí a mladistvých a jejich životních podmínek;
 • kontroluje a řídí místní programy ochrany a podpory veřejného zdraví dětí a mladistvých;
 • spolupracuje se správními orgány a orgány samosprávy při tvorbě zdravotní politiky v regionu, provádí hodnocení zdravotních rizik;
 • spolupracuje s ostatními odbory a odděleními KHS, poskytuje konzultace a stanoviska ze svého oboru.

Odbor správní

Pro zajištění kvalitního výkonu státní správy a všech činností související s personální agendou, včetně zajišťování kontaktu s veřejností i nadřízeným prvkem v rámci řídícího systému,  plní správní úsek po stránce  právní a kontrolní činnosti, personální agendy  a spisové služby zejména tyto úkoly:

 • samostatně zajišťuje složité právní agendy KHS;
 • vede správní řízení o uložení pokuty dle věcné a místní příslušnosti KHS dané platnými právními předpisy, vyjma příkazního řízení. Za tím účelem ověřuje úroveň důkazního řízení před zahájením správního řízení, kontroluje průkaznost porušení předpisů, správnost hodnocení příčinné souvislosti mezi porušením předpisů a následkem;
 • projednává přestupky dle § 29 zák. č. 200/1990 Sb.,  o přestupcích;
 • vede evidenci odvolání a mimořádných opravných prostředků proti rozhodnutí KHS;
 • vyhotovuje stanoviska k odvolání, provádí případné došetření, k čemuž vyžádá doplnění materiálu od příslušného vedoucího zaměstnance;
 • provádí kontrolu protokolu a rozhodnutí, platnost použitých předpisů a správnou aplikaci jednotlivých ustanovení;
 • vyřizuje právní agendu KHS;
 • vede evidenci obecně závazných právních předpisů;
 • poskytuje právní a konzultační služby zaměstnancům KHS v souvislosti  s plněním úkolů ochrany veřejného zdraví a provozu organizace;
 • zajišťuje informace pro zaměstnance o nových právních předpisech spojených s činností KHS;
 • zpracovává interní předpisy KHS a garantuje jejich správnost po právní stránce;
 • zajišťuje řádný chod správní činnosti KHS a s tím související jednoduchý a racionální systém manipulace s dokumenty s cílem zabezpečení pohotovosti a kompletnosti toku informací  v řídící činnosti KHS, zabránění svévolnému a neodbornému vyřazování písemností a zajištění veškerých písemnosti trvalé dokumentární hodnoty v archívní úschově KHS. Za tím účelem:
  • zajišťuje evidenci došlé pošty a přípravu pošty k odeslání;
   zajišťuje chod podatelny;
  • vede spisovnu a skartaci písemností;
  • provádí kontrolní činnost v rámci KHS v oblastech správního řízení, zákoníku práce a jiných právních předpisů, kterými je KHS při své činnosti povinna se řídit;
  • účastní se správních řízení vedených úsekem odborných činností dle zákona č. 258/2000 Sb.

Odbor ekonomicko-provozní

Při zajišťování kvalitního technického zázemí a všech činností související s ekonomickou stránkou činnosti KHS plní po stránce technické, organizační a ekonomické zejména tyto úkoly:

 • zpracovává roční rozpočet KHS a sleduje jeho čerpání;
 • zodpovídá za dodržování finanční a rozpočtové kázně a dodržování všech závazných limitů, zodpovídá za účelné a hospodárné vynakládání rozpočtových prostředků;
 • rozpracovává na podmínky KHS předpisy a zákony v ekonomické a provozní oblasti;
  zabezpečuje úkoly vnitřní finanční kontroly KHS;
 • zabezpečuje objednávky a nákupy hmotného i nehmotného majetku a služeb;
 • zabezpečuje provoz a opravy budov, aut a ostatních technických zařízení včetně výpočetní techniky;
 • zabezpečuje zpracování plánu investic, plánu oprav a plánu kontrol na úseku ekonomicko – provozních činností;
 • zajišťuje úkoly v oblasti bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany majetku;
 • zajišťuje provoz KHS  v oblasti informačních technologií a telekomunikací;
 • kontroluje hospodárnost a legálnost využívání technických prostředků KHS, kontroluje legálnost provozovaného softwaru;
 • vede evidenci objednávek a smluv;
 • plní úkoly na úseku finančního a mzdového  účetnictví, zajišťuje vedení personální agendy zaměstnanců KHS;
 • ve spolupráci s ostatními odpovědnými vedoucími pracovníky zajišťuje vzdělávání zaměstnanců KHS.

Sekretariát

Sekretariát zabezpečuje provoz krizového řízení a bezpečnostního ředitele, tvorbu zdravotní politiky příslušného regionu a zajišťuje provoz sekretariátu ředitele.

Náplň činnosti:

 • zajišťuje připravenost k řešení krizových situací v oboru působnosti KHS v souladu se zákonem       č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon);
 • zjišťuje a plní povinnosti bezpečnostního ředitele stanovené v rozsahu zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti;
 • zajišťuje podklady a provádí analýzu zdravotního stavu obyvatel Libereckého kraje ve vztahu k životnímu prostředí, životních a pracovních podmínek;
 • zajišťuje spolupráci se správními úřady a s orgány samosprávy při tvorbě zdravotní politiky příslušného regionu;
 • zpracovává a analyzuje výsledky činností KHS;
 • koordinuje propagační a publikační činnost KHS;
 • poskytuje služby sekretariátu ředitele.

Územní pracoviště

K potřebám operativního výkonu SZD jsou v souladu se zákonem č. 258/2000 Sb. zřízena územní pracoviště v České Lípě, Jablonci nad Nisou a Semilech, jejichž teritorium je stanoveno hranicemi jednotlivých okresů. Za agendu související s jejich obecným fungováním jsou odpovědni vedoucí zaměstnanci příslušných oddělení pracujících v místě územního pracoviště.