Akutní respirační infekce v Libereckém kraji – 48. KT

Nemocnost v Libereckém kraji se v porovnání s předchozím kalendářním týdnem změnila jen minimálně. Evidujeme 1385 nemocných na 100 000 obyvatel, což je v porovnání s průměrem za celou ČR více, ale stále v mezích očekávaných sezonních hodnot … nemocnost ARI v LK – 48.KT.

Kategorie: Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Akutní respirační infekce v Libereckém kraji – 48. KT

1. prosinec – Světový den boje proti AIDS

Od roku 2002 je v ČR zaznamenáván výrazný setrvalý nárůst výskytu infekce HIV občanů ČR a cizinců s trvalým pobytem (rezidentů). V roce 2002 bylo zaznamenáno 50 nových případů infekce, v roce 2016 to bylo 286 případů. V letošním roce ke dni 30. 9. 2017 bylo v ČR nově zjištěno 194 případů a je tak evidováno 3100 HIV pozitivních osob.

V Libereckém kraji evidujeme k 30. 9. 2017 celkem 78 HIV pozitivních osob. Od začátku letošního roku přibyly 4 nové případy onemocnění.  Při přepočtení na relativní nemocnost tzn. na 1 000 000 obyvatel je Liberecký kraj na sedmém místě v porovnání s ostatními kraji – nejvíce má hl. m. Praha, následují kraje Karlovarský, Středočeský, Ústecký, Plzeňský, Jihomoravský.

V současné době neexistují žádná specifická preventivní opatření. K dispozici není účinná očkovací látka ani jiné běžně dostupné profylaktické preparáty, zásadní úlohu tak hraje prevence … celý text.

Kategorie: Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem 1. prosinec – Světový den boje proti AIDS

Akutní respirační infekce v Libereckém kraji

Nemocnost akutními respiračními infekcemi v Libereckém kraji byla v uplynulém týdnu vyšší než je celkový průměr za celou ČR, ale stále v mezích očekávaných hodnot. Podíl chřipkových virů se nepředpokládá. Stále je tak vhodná doba na očkování. Podrobná informace o nemocnosti akutními respiračními infekcemi a chřipkou je umístěna v sekci aktuální EPI události a je aktualizována týdně – vždy v pátek po 13 hod … nemocnost ARI v LK ve 47. KT.

Kategorie: Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Akutní respirační infekce v Libereckém kraji

Kvalita ovzduší v Libereckém kraji a měření ovzduší v České Lípě

Na podzim roku 2016 proběhlo v České Lípě 24hodinového proměření ovzduší mobilními systémy organizované Státním zdravotním ústavem v Praze ve spolupráci s Krajskou hygienickou stanicí Libereckého kraje se sídlem v Liberci a Krajským úřadem Libereckého kraje.

Cílem této studie bylo spolu s daty ze stacionární stanice provozované ČHMÚ v České Lípě, popsat znečištění ovzduší na šesti základních vybraných lokalitách v České Lípě a v jejich okolí a odhadnout na základě výsledků vliv převažujících zdrojů – odhadnout vliv místní a tranzitní dopravy, lokálních topenišť a blízké průmyslové zóny na kvalitu venkovního ovzduší; identifikovat případný problémový efekt nějakého zdroje/skupiny zdrojů, případně problémovou oblast ve městě … celý text.

Kategorie: Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Kvalita ovzduší v Libereckém kraji a měření ovzduší v České Lípě

3. listopad – Den bez pesticidů

Pesticid je chemický přípravek, který je určen k tlumení a hubení rostlinných a živočišných škůdců, a k ochraně rostlin, skladových zásob, technických produktů, bytů, domů, výrobních závodů nebo i zvířat a člověka. Nejvíce se pesticidy uplatňují v zemědělství. Odhaduje se, že používání pesticidů na ochranu rostlin zabrání v průměru 40% ztrát na úrodě. Vliv pesticidů na přirozené fungování ekosystému a zdraví člověka je však většinou nepříznivý, žádoucí je omezené užívání … celý text.

Kategorie: Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem 3. listopad – Den bez pesticidů

Akutní respirační infekce a chřipka

V našich zeměpisných podmínkách dochází v období od září do března následujícího roku ke zvýšenému výskytu akutních respiračních infekcí. Na tomto jevu se podílí několik desítek virů, které mají schopnost vyvolat zánět povrchových buněk respiračního ústrojí. Nejčastěji se uplatňují rhinoviry, adenoviry, RS viry, virus parainfluenzy a další, které způsobují mírnější onemocnění a šíří se v malých místních epidemiích. Samostatnou skupinu představují viry chřipky. Nejmírnější z nich je chřipka typu C, která se chová podobně jako předchozí kategorie původců respiračních nákaz. O něco závažnější je chřipka typu B, ale největší hrozbu pro zdraví lidí představuje virus chřipky typu A. Ten má schopnost šířit se v rozsáhlých epidemiích až pandemiích postihujících postupně celý svět. Virus chřipky přichází obvykle v měsících leden až březen, uplatňuje se ve větší či menší míře každoročně a je zodpovědný za 10 – 20 % akutních respiračních infekcí.  Chřipka je závažné onemocnění, které postihuje celý organismus a každoročně způsobí úmrtí tisíců lidí na celém světě. Jenom v ČR zemře na ni každý rok 1500 – 2000 nemocných. 

Nejefektnější způsob jak zabránit šíření chřipky je očkování. Očkovaná (imunní) část populace brání šíření viru a představuje tak významnou ochranu i pro ty, u kterých nemohlo být očkování provedeno ze zdravotních důvodů. Očkování celé rodiny může ochránit vážně nemocné rodinné příslušníky např. po operacích srdce, cév, onkologické léčbě, apod. K vytvoření ochranné hladiny protilátek dochází asi za měsíc po očkování. Proto je vhodné, aby bylo provedeno s předstihem. Nejlépe je nechat se očkovat v období říjen – listopad.

Očkování proti chřipce nemá 100% účinnost, ale významně omezuje výskyt těžkých forem a závažných komplikací. Jeho efektivita závisí též na stavu imunitního systému a pohybuje se obvykle v oblasti 60 – 90%    podrobnosti zde.

Kategorie: Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Akutní respirační infekce a chřipka

Státní zdravotní dozor v provozovnách společného stravování a nad předměty běžného užívání ve 3. čtvrtletí 2017

Ve třetím čtvrtletí roku 2017 provedli pracovníci KHS LK v provozovnách společného stravování 196 kontrol. Z tohoto počtu bylo 108 plánovaných a dále mj. 24 na základě podnětů občanů, 5 v souvislosti s podezřením či výskytem alimentárního onemocnění, 26 na základě ohlášení zahájení činnosti a 7 ke kontrole odstranění závad.

V oblasti předmětů běžného užívání provedli 27 kontrol u výrobců, dovozců a v tržní síti, kdy kontroly byly zaměřeny zejména na ověření správnosti příslušné dokumentace a značení dozorovaných výrobků; 25 šetření, při nichž byl ověřován výskyt celkem 37 výrobků, které byly předmětem hlášení RAPEX; 19 šetření bylo provedeno za účelem kontroly stažení z trhu 25 výrobků vyhlášených hlavním hygienikem ČR jako nebezpečné … podrobnosti zde.

Kategorie: Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Státní zdravotní dozor v provozovnách společného stravování a nad předměty běžného užívání ve 3. čtvrtletí 2017

Zkoušky odborné způsobilosti v oboru speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace

Zkoušky odborné způsobilosti v oboru speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace podle § 58 odstavce 1 a 2 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů se budou konat v pondělí 4. prosince 2017 v budově KHS LK v Liberci. Předpokládaný časový rozvrh je od 10 do 13 hod. v závislosti na počtu uchazečů. Ke zkoušce je třeba se předem přihlásit … podrobnosti, přihláška.

Kategorie: Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Zkoušky odborné způsobilosti v oboru speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace

Státní zdravotní dozor v zařízeních pro děti a mladistvé za 3.čtvrtletí 2017

Ve třetím čtvrtletí roku 2017 provedli pracovníci KHS LK v zařízeních pro výchovu a vzdělávání pro děti a mladistvé 136 kontrol. Prioritou v uvedeném období  byl státní zdravotní dozor nad letní dětskou rekreací – průběh LDR v LK 2017. Všechny sankce uložené v tomto období  byly uloženy v souvislosti s nedostatky zjištěnými na zotavovacích akcích pro děti … celý text.

 

Kategorie: Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Státní zdravotní dozor v zařízeních pro děti a mladistvé za 3.čtvrtletí 2017

Pohybem a hrou proti Alzheimerově chorobě

Alzheimerova choroba je nejčastější příčinou demence.  Poprvé ji popsal německý lékař Alois Alzheimer v roce 1907. V té době se na rozdíl od současnosti považovala za nemoc velmi vzácnou.

Jde o primární degenerativní onemocnění mozku. Nemoc začíná zpravidla pozvolna, kdy se nejdříve zhoršuje krátkodobá paměť, následně není schopen se postarat o některé věci v domácnosti. Později má nemocný problémy s vyjadřováním, rozhodováním a je často dezorientovaný. V posledních stádiích již není schopen se sám o sebe postarat. Rychlost jakou nemoc postupuje, se u každého pacienta liší.

Onemocnění nelze vyléčit, ale lze zmírnit pomocí léčiv příznaky. Podle Alzheimer´s Disease International žilo v roce 2015 na světě 46,8 miliónů lidí s demencí a podle propočtů se letos objeví každé tři sekundy nový případ demence. Světová zdravotnická organizace odhaduje, že v roce 2050 bude postiženo tímto onemocněním 131,5 miliónů lidí.

Pro rok 2015 na základě zahraničních prevalenčních studií byl odhadnut počet nemocných na zhruba 155,9 tisíc. Více než dvě třetiny lidí s demencí jsou ženského pohlaví.

Žen trpících demencí v ČR je zhruba jako obyvatel Liberce. Riziko vzniku demence také narůstá s věkem. Nejvyšší podíl lidí s demencí má město Praha 1,58%, Liberecká kraj má 1,41% (6200 osob).

Zdroj: Česká Alzheimerovská společnost, o.p.s.

Kategorie: Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Pohybem a hrou proti Alzheimerově chorobě