Činnost Krajské hygienické stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci

 

Sekce ochrany a podpory veřejného zdraví
Zajišťuje veškeré odborné činnosti související s výkonem státní správy podle zákona takto:

Odbor protiepidemický

Odbor protiepidemický sleduje, usměrňuje a kontroluje plnění povinností stanovených zákonem                       č. 258/2000 Sb. a dalšími právními předpisy v oblasti ochrany veřejného zdraví. V rámci epidemiologické surveillance sleduje výskyt a povahu nákaz, příčiny a podmínky jejich vzniku a šíření v lidské populaci (včetně nákaz přenosných ze zvířat na člověka) a uplatňuje metody jejich prevence, potlačování a eliminace, resp. eradikace. Výsledky získaných poznatků po analýze přenáší do praxe v odborně zdůvodněných epidemiologických opatřeních, a to jak preventivního, tak i represivního charakteru.

Plní zejména tyto úkoly:

 • průběžně plánuje, organizuje, řídí a provádí surveillance nákaz a realizuje opatření proti jejich vzniku a šíření,
 • provádí epidemiologické šetření v ohniscích nákazy a nařizuje provedení příslušných protiepidemických opatření, včetně nozokomiálních nákaz,
 • řídí a provádí opatření proti zavlečení a rozšíření nemocí podléhajících řádu WHO,
 • nařizuje mimořádná opatření při epidemii či nebezpečí jejího vzniku, pokud to situace vyžaduje, spolupracuje při řešení mimořádných situací s orgány zapojenými do systému krizového řízení a integrovaného záchranného systému,
 • kontroluje dodržování povinností zdravotnickými zařízeními a zařízeními sociálních služeb na úseku boje proti nozokomiálním nákazám a v případě zjištěných nedostatků přijímá příslušná opatření,
 • řídí a kontroluje úroveň činnosti na úseku desinfekce, dezinsekce a deratizace, podílí se na ověřování odborné způsobilosti osob tyto činnosti provádějících a přijímá příslušná opatření v případech zjištěných nedostatků,
 • posuzuje a vypracovává podklady k vydání rozhodnutí, povolení, osvědčení a jiných opatření orgánu ochrany veřejného zdraví nebo je v  rozsahu stanovených kompetencí vydává,
 • ověřuje podmínky vzniku onemocnění pro účely posuzování nemoci z povolání v případech infekčního onemocnění,
 • usměrňuje činnost poskytovatelů zdravotních služeb a vybraných zařízení sociálních služeb v oblasti hygieny provozu a předcházení infekcím spojeným se zdravotní péčí a kontroluje ji,
 • rozhoduje o přestupcích,
 • plní povinnosti dotčeného orgánu v řízeních vedených podle zvláštních právních předpisů,
 • řeší podněty obyvatel, orgánů státní správy a samosprávy v oblasti epidemiologie a DDD,
 • spolupracuje se správními orgány a orgány samosprávy při tvorbě zdravotní politiky regionu, provádí hodnocení zdravotních rizik,
 • sbírá data v rámci drogové epidemiologie,
 • spolupracuje s ostatními odbory a odděleními KHS, poskytuje konzultace a stanoviska ze svého oboru.

Odbor hygieny obecné a komunální

Odbor hygieny obecné a komunální sleduje, usměrňuje a kontroluje plnění povinností stanovených zákonem č. 258/2000 Sb. a dalšími právními předpisy v oblasti péče o životní podmínky. V rozsahu vymezeném náplní odboru hodnotí zdravotní rizika, stanovuje či prosazuje jejich odstranění nebo zmírnění.

 Plní zejména tyto úkoly:

 • plánuje, organizuje, řídí a provádí státní zdravotní dozor v oblasti zásobování pitnou a teplou vodou, výrobků přicházejících do styku s vodou, koupališť a saun,
 • provádí kontrolu kvality povrchových vod vhodných ke koupání v souladu s požadavky zákona o vodách, včetně zákonem svěřeného výkonu státní správy,
 • plánuje, organizuje, řídí a provádí SZD při výkonech činností epidemiologicky závažných a prověřuje znalosti nutné k ochraně veřejného zdraví u osob tyto činnosti vykonávající,
 • provádí kontrolu plnění požadavků na vnitřní prostředí staveb ubytovacích zařízení a pro shromažďování většího počtu osob,
 • plánuje, organizuje, řídí a provádí SZD v ochraně před hlukem a vibracemi v životním (mimopracovním) prostředí,
 • plánuje, organizuje, řídí a provádí SZD v ochraně před neionizujícím zářením v životním (mimopracovním) prostředí,
 • provádí kontrolu plnění hygienických požadavků v oblasti pohřebnictví, včetně schvalování provozních řádů v rozsahu pravomocí orgánu ochrany veřejného zdraví stanovených zákonem o pohřebnictví,
 • posuzuje a vypracovává podklady k vydání rozhodnutí, povolení, osvědčení a jiných opatření orgánu ochrany veřejného zdraví nebo je v rozsahu stanovených kompetencí vydává,
 • rozhoduje o přestupcích,
 • plní povinnosti dotčeného orgánu v řízeních vedených podle zvláštních právních předpisů (např. stavební zákon, zákon o vodách, zákon o posuzování vlivů na životní prostředí, zákon o integrované prevenci),
 • řeší podněty obyvatel, orgánů státní správy a samosprávy v oblasti životních (mimopracovních) podmínek (hluk, bydlení, voda, odpady ap.) a k tomu účelu provádí nebo zajišťuje provedení hodnocení zdravotních rizik,
 • podílí se na plnění opatření v oblasti nakládání s odpady v rozsahu vymezeném zákonem o odpadech,
 • podílí se na monitorování vztahů zdravotního stavu obyvatelstva a faktorů životního prostředí a životních podmínek,
 • spolupracuje se správními orgány a orgány samosprávy při tvorbě zdravotní politiky regionu, provádí hodnocení zdravotních rizik,
 • spolupracuje s ostatními odbory a odděleními KHS, poskytuje konzultace a stanoviska ze svého oboru.

Odbor hygieny práce

Odbor hygieny práce sleduje, usměrňuje a kontroluje plnění povinností stanovených zákonem č. 258/2000 Sb. a dalšími právními předpisy v ochraně zdraví při práci před riziky plynoucími z fyzikálních, chemických a biologických faktorů pracovních podmínek, z nepříznivých mikroklimatických podmínek a z fyzické a duševní zátěže a nad souvisejícími pracovními podmínkami včetně vybavení pracovišť. Dále zajišťuje hodnocení a řízení zdravotních rizik.

Plní zejména tyto úkoly:

 • rozhoduje o zařazení prací do příslušných kategorií,
 • plní povinnosti dotčeného orgánu v řízeních vedených podle zvláštních právních předpisů,
 • stanovuje zaměstnavateli nebo fyzické osobě provádějící činnost nebo poskytující služby mimo pracovněprávní vztahy způsob a minimální četnost sledování zátěže organismu faktory pracovních podmínek, stanovuje zaměstnavateli následné lékařské prohlídky,
 • nařizuje zaměstnavateli nebo fyzické osobě provádějící činnost nebo poskytující služby mimo pracovněprávní vztahy mimořádné lékařské preventivní prohlídky a jejich náplň a upravuje rozsah a termíny sledování rizikových faktorů;
 • stanovuje hygienický limit faktoru pracovních podmínek, neupraveného právním předpisem, a metodu jeho stanovení v pracovních podmínkách, ověřuje podmínky vzniku onemocnění pro účely posuzování nemoci z povolání,
 • kontroluje povinnosti zaměstnavatelů zajistit pracovnělékařské služby,
 • podílí se na monitorování vztahů zdravotního stavu obyvatelstva a pracovních podmínek, na kontrole a řízení místních programů ochrany a podpory veřejného zdraví,
 • vykonává dozor nad pracemi na povrchových pracovištích i pracovištích v podzemí,
 • vykonává dozor nad pracemi spojenými s expozicí neionizujícímu záření a laserům a pracemi spojenými s expozicí chemickým karcinogenům v pracovním prostředí,
 • provádí kontroly ochrany zdraví při nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky podle předpisů Evropské unie, dle zákona č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a dle zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií), ve znění pozdějších předpisů,
 • dozírá, jak jsou právnickými osobami nebo podnikajícími fyzickými osobami dodržována ustanovení zákona č. 120/2002 Sb., o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, přímo použitelných předpisů Evropské unie o biocidních přípravcích a účinných látkách, rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví vydaná na jejich základě spočívající v zákazu uvádění biocidního přípravku nebo účinné látky na trh, zákaz používání biocidního přípravku nebo provedení opatření k nápravě spočívající ve stažení biocidního přípravku nebo účinné látky z trhu nebo distribuce nebo v jejich zneškodnění,
 • posuzuje a vypracovává podklady k vydání rozhodnutí, povolení, osvědčení a jiných opatření orgánu ochrany veřejného zdraví nebo je v  rozsahu stanovených kompetencí vydává,
 • rozhoduje o přestupcích,
 • řeší podněty obyvatel, orgánů státní správy a samosprávy v oblasti hygieny práce,
 • spolupracuje se správními orgány a orgány samosprávy při tvorbě zdravotní politiky regionu, provádí hodnocení zdravotních rizik,
 • spolupracuje s ostatními odbory a odděleními KHS, poskytuje konzultace a stanoviska ze svého oboru.

Odbor hygieny výživy a předmětů běžného užívání

Odbor hygieny výživy a předmětů běžného užívání sleduje, usměrňuje a kontroluje plnění povinností stanovených přímo použitelnými předpisy Evropských společenství, zákonem č. 258/2000 Sb. a dalšími právními předpisy k ochraně zdraví při poskytování stravovacích služeb a ke zjištění příčin vzniku a k zamezení šíření infekčních onemocnění nebo jiného poškození zdraví z potravin a dále nad povinnostmi výrobce, dovozce a distributora předmětů běžného užívání (dále jen PBU). V dozorované oblasti hodnotí zdravotní rizika, k jejich odstranění či zmírnění stanovuje a prosazuje preventivní nebo represivní opatření.

Plní zejména tyto úkoly:

 • řídí, plánuje, organizuje a provádí SZD nad potravinami podle předpisů Evropských společenství a zákona č. 110/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
 • řídí, plánuje, organizuje a provádí SZD v oblasti předmětů běžného užívání a nad potravinami a pokrmy podle předpisů Evropských společenství a zákona č. 258/2000 Sb.,
 • plní povinnosti dotčeného orgánu v řízeních vedených podle zvláštních právních předpisů,
 • připravuje podklady pro rozhodnutí orgánu ochrany veřejného zdraví na úseku činností epidemiologicky závažných při výrobě a při uvádění potravin do oběhu a ve stravovacích službách,
 • připravuje podklady pro rozhodnutí orgánu ochrany veřejného zdraví na úseku činností epidemiologicky závažných při výrobě kosmetických prostředků,
 • podílí se na šetření alimentárních nákaz v provozovnách, ve kterých se vykonávají činnosti epidemiologicky závažné při výrobě a při uvádění potravin do oběhu, s výjimkou přepravy a skladování balených potravin, a ve stravovacích službách a navrhuje příslušná opatření k zamezení jejich šíření,
 • zajišťuje provedení opatření a úkolů hlavního hygienika ČR na úseku potravin, pokrmů a předmětů běžného užívání,
 • provádí šetření v provozovnách společného stravování a činí opatření na základě hlášení v systému rychlého varování o výskytu nebezpečných potravin v tržní síti států EU,
 • provádí šetření v tržní síti a činí opatření při výskytu nebezpečných výrobků vyhlášených hlavním hygienikem ČR a na základě hlášení v systému rychlého varování o výskytu nebezpečných PBU v tržní síti států EU,
 • prověřuje znalosti nutné k ochraně veřejného zdraví u fyzických osob vykonávajících činnost epidemiologicky závažnou dle § 19 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb.,
 • ověřuje rozsah znalostí pro získání osvědčení prokazujícího znalost hub podle vyhlášky č. 475/2002 Sb.,
 • posuzuje a vypracovává podklady k vydání rozhodnutí, povolení, osvědčení a jiných opatření orgánu ochrany veřejného zdraví nebo je v rozsahu stanovených kompetencí vydává,
 • rozhoduje o přestupcích,
 • řeší podněty obyvatel, orgánů státní správy a samosprávy v oblasti hygieny výživy a předmětů běžného užívání,
 • spolupracuje se správními orgány a orgány samosprávy při tvorbě zdravotní politiky regionu, provádí hodnocení zdravotních rizik,
 • spolupracuje s ostatními odbory a odděleními KHS, poskytuje konzultace a stanoviska ze svého oboru.

Odbor hygieny dětí a mladistvých

Odbor hygieny dětí a mladistvých sleduje, usměrňuje a kontroluje plnění povinností stanovených zákonem č. 258/2000 Sb. a dalšími právními předpisy v oblasti zdravých životních podmínek v zařízeních pro výchovu, vzdělávání a zotavení dětí a mladistvých, při poskytování stravovacích služeb a ke zjištění příčin vzniku a k zamezení šíření infekčních onemocnění nebo jiného poškození zdraví z potravin, sleduje vliv výživy na zdraví mladé populace, vliv vnitřního prostředí v zařízeních pro výchovu a vzdělávání, režim dne a podmínky pro pohybovou výchovu a otužování.

Plní zejména tyto úkoly: 

 • plánuje, organizuje, řídí a provádí SZD ve školách a školských zařízeních zapsaných do školského rejstříku, v zařízeních sociálně-výchovné činnosti a zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc, v provozovnách osob s živností péče o dítě do tří let věku nebo výchova, výuka anebo mimoškolní vzdělávání dětí nad 3 roky v předškolním zařízení, soukromé škole nebo zařízení sloužícím odbornému vzdělávání, nezařazených do rejstříku škol a školských zařízení a v provozovnách poskytovatele služby péče o dítě v dětské skupině s počtem dětí nad 12 se zaměřením na plnění hygienických požadavků na prostorové podmínky, vybavení, provoz, osvětlení, vytápění, mikroklimatické podmínky, zásobování vodou, úklid, plnění hygienických požadavků na venkovní hrací plochy a hřiště těchto zařízení,
 • kontroluje dodržování hygienických požadavků na zotavovací akce a školy v přírodě a na jiné podobné akce pro děti,
 • plní povinnosti dotčeného orgánu v řízeních vedených podle zvláštních právních předpisů,
 • řeší podněty obyvatel, orgánů státní správy a samosprávy v oblasti hygieny dětí a mladistvých,
 • plánuje, organizuje, řídí a provádí SZD v oblasti stravovacích služeb pro děti a mladistvé,
 • v rámci úkolů odboru posuzuje a vypracovává podklady k vydání rozhodnutí, povolení, osvědčení a jiných opatření orgánu ochrany veřejného zdraví nebo je v  rozsahu stanovených kompetencí vydává,
 • rozhoduje o přestupcích,
 • hodnotí a usměrňuje režim stravování včetně pitného režimu, režim dne zohledňující věkové a fyzické zvláštnosti dětí a mladistvých, podmínky jejich pohybové výchovy a otužování, podmínky odborného výcviku a učební praxe,
 • podílí se na šetření alimentárních nákaz v těchto stravovacích službách a navrhuje příslušná opatření k zamezení jejich šíření,
 • prověřuje znalosti nutné k ochraně veřejného zdraví u fyzických osob vykonávajících činnost epidemiologicky závažnou dle § 19 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb. ve stravovacích službách školských zařízení, školních bufetech i v jiných objektech v době jejich využití při zotavovacích akcích dětí a dorostu,
 • podílí se na monitorování vztahů zdravotního stavu dětí a mladistvých a jejich životních podmínek,
 • kontroluje a řídí místní programy ochrany a podpory veřejného zdraví dětí a mladistvých,
 • spolupracuje se správními orgány a orgány samosprávy při tvorbě zdravotní politiky v regionu, provádí hodnocení zdravotních rizik,
 • spolupracuje s ostatními odbory a odděleními KHS, poskytuje konzultace a stanoviska ze svého oboru.

Samostatné systemizované místo pro zdravotní politiku a podporu zdraví

Plní zejména tyto úkoly: 

 • zajišťuje podklady a provádí analýzu zdravotního stavu obyvatel Libereckého kraje ve vztahu k životnímu prostředí, životních a pracovních podmínek,
 • zajišťuje spolupráci se správními úřady a s orgány samosprávy při tvorbě zdravotní politiky příslušného regionu.

Odbor správní

Pro zajištění kvalitního výkonu státní správy plní odbor správní po stránce právní, kontrolní činnosti, personální agendy a spisové služby zejména tyto úkoly:

 • samostatně zajišťuje složité právní agendy KHS,
 • projednává přestupky dle věcné a místní příslušnosti KHS dané platnými právními předpisy. Za tím účelem ověřuje úroveň důkazního řízení před zahájením správního řízení, kontroluje průkaznost porušení předpisů, správnost hodnocení příčinné souvislosti mezi porušením předpisů a následkem,
 • vede evidenci odvolání a mimořádných opravných prostředků proti rozhodnutí KHS,
 • vyhotovuje stanoviska k odvolání, provádí případné došetření, k čemuž vyžádá doplnění materiálu od příslušného představeného,
 • provádí kontrolu protokolu a rozhodnutí, platnost použitých předpisů a správnou aplikaci jednotlivých ustanovení,
 • vyřizuje právní agendu KHS,
 • vede evidenci interních aktů řízení,
 • poskytuje právní a konzultační služby zaměstnancům KHS v souvislosti s plněním úkolů v ochraně veřejného zdraví a provozu KHS,
 • zajišťuje informace pro zaměstnance KHS o nových právních předpisech spojených s činností KHS,
 • zpracovává interní akty řízení KHS a garantuje jejich správnost po právní stránce,
 • posuzuje a připravuje návrhy smluv,
 • zajišťuje jednoduchý a racionální systém manipulace s dokumenty s cílem zabezpečení pohotovosti a kompletnosti toku informací v řídící činnosti KHS, zabránění svévolnému a neodbornému vyřazování písemností a zajištění veškerých písemností trvalé dokumentární hodnoty v archivní úschově KHS. Za tím účelem:
 • zajišťuje evidenci došlé pošty a přípravu pošty k odeslání,
 • zajišťuje chod podatelny,
 • vede spisovnu a skartaci písemností,
 • provádí kontrolní činnost v rámci KHS v oblastech správního řízení, zákoníku práce a jiných právních předpisů, kterými je KHS při své činnosti povinna se řídit, včetně dodržování interních aktů řízení,
 • účastní se správních řízení vedených sekcí ochrany a podpory veřejného zdraví,
 • zajišťuje vedení personální agendy zaměstnanců KHS,
 • realizuje úkoly v oblasti stanovování koncepce rozvoje personální politiky,
 • zabezpečuje systém vzdělávání zaměstnanců KHS,
 • provádí metodickou činnost v oblasti personální a vzdělávání,
 • ve spolupráci s ostatními odpovědnými představenými zajišťuje odborné praxe na KHS.

Odbor ekonomicko-provozní

Při zajišťování kvalitního technického zázemí a všech činností souvisejících s ekonomickou stránkou činnosti KHS plní po stránce technické, organizační a ekonomické zejména tyto úkoly:

 • zpracovává roční rozpočet KHS a sleduje jeho čerpání,
 • zodpovídá za dodržování finanční a rozpočtové kázně a dodržování všech závazných limitů, zodpovídá za účelné a hospodárné vynakládání rozpočtových prostředků,
 • rozpracovává na podmínky KHS předpisy a zákony v ekonomické a provozní oblasti,
 • zabezpečuje úkoly vnitřní finanční kontroly KHS,
 • zabezpečuje objednávky a nákupy hmotného i nehmotného majetku a služeb,
 • zabezpečuje provoz a opravy budov, aut a ostatních technických zařízení včetně výpočetní techniky,
 • zabezpečuje zpracování plánu investic a plánu oprav,
 • zajišťuje úkoly v oblasti bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany majetku,
 • plní úkoly při nakládání s majetkem státu,
 • zajišťuje provoz KHS v oblasti informačních a komunikačních technologií,
 • kontroluje hospodárnost a legálnost využívání technických prostředků KHS, kontroluje legálnost provozovaného softwaru,
 • vede evidenci objednávek a smluv, sleduje dodržování smluvních závazků a zajišťuje plnění povinností dle zákona o registru smluv,
 • odpovídá za zajištění mzdové agendy, plní úkoly na úseku finančního účetnictví,
 • vede a odpovídá za komplexní zajištění agendy spojené s důchody.

Sekretariát

Sekretariát zabezpečuje provoz krizového řízení a bezpečnostního ředitele, tvorbu zdravotní politiky příslušného regionu a zajišťuje provoz sekretariátu ředitele.

Náplň činnosti:

 • zajišťuje připravenost k řešení krizových situací v oboru působnosti KHS v souladu se zákonem       č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon);
 • zjišťuje a plní povinnosti bezpečnostního ředitele stanovené v rozsahu zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti;
 • zajišťuje podklady a provádí analýzu zdravotního stavu obyvatel Libereckého kraje ve vztahu k životnímu prostředí, životních a pracovních podmínek;
 • zajišťuje spolupráci se správními úřady a s orgány samosprávy při tvorbě zdravotní politiky příslušného regionu;
 • zpracovává a analyzuje výsledky činností KHS;
 • koordinuje propagační a publikační činnost KHS;
 • poskytuje služby sekretariátu ředitele.

Územní pracoviště

K potřebám operativního výkonu státní správy jsou v souladu se zákonem č. 258/2000 Sb. zřízena územní pracoviště v České Lípě, Jablonci nad Nisou a Semilech, jejichž teritorium je stanoveno hranicemi jednotlivých okresů. Za agendu související s jejich obecným fungováním jsou odpovědní vedoucí zaměstnanci příslušných oddělení.