EPI_cinnost

ODBOR PROTIEPIDEMICKÝ

 

Zástupce ředitelky odboru: MUDr. Jaroslav Harman tel: 481 351 189, mail: jaroslav.harman@khslbc.cz
Pracoviště v Liberci:
Zástupce ředitelky odboru: MUDr. Jaroslav Harman tel: 481 351 189,485 253 127 mail: jaroslav.harman@khslbc.cz
Územní pracoviště v České Lípě:
Vedoucí protiepidemického oddělení: MUDr. Hana Knížová tel:  487 820 002, mail: hana.knizova@khslbc.cz
Územní pracoviště v Jablonci nad Nisou
Vedoucí protiepidemického oddělení: MUDr. Monika Hausenblasovátel. 483 368 516, mail: monika.hausenblasova@khslbc.cz
Územní pracoviště v Semilech:
Vedoucí protiepidemického oddělení: MUDr. Jaroslav Harmantel. 481 351 189, mail: jaroslav.harman@khslbc.cz

 

 Odbor protiepidemický plní zejména tyto úkoly:

 • průběžně plánuje, organizuje, řídí a provádí surveillance nákaz a realizuje opatření proti jejich vzniku a šíření;
 • kontroluje systém pravidelných, zvláštních a mimořádných očkování, očkování hrazená státem;
 • provádí epidemiologické šetření v ohniscích nákazy a nařizuje provedení příslušných protiepidemických opatření,včetně nozokomiálních nákaz;
 • podílí se na realizaci imunologických přehledů s cílem objektivizace úrovně imunitního stavu populace a stanovení zásad dalšího postupu prevence vybraných nákaz;
 • řídí a provádí opatření proti zavlečení a rozšíření nemocí podléhajících řádu WHO;
 • nařizuje mimořádná opatření při epidemii či nebezpečí jejího vzniku a pokud to situace vyžaduje, spolupracuje při řešení mimořádných situací s orgány zapojenými do systému krizového řízení a integrovaného záchranného systému;
 • provádí SZD ve  zdravotnických zařízení a vybraných zařízení sociálních služeb na úseku boje proti nozokomiálním nákazám a v případě zjištěných nedostatků přijímá příslušná opatření;
 • řídí a kontroluje úroveň činnosti na úseku desinfekce, dezinsekce a deratizace, podílí se na ověřování odborné způsobilosti osob tyto činnosti provádějících a přijímá příslušná opatření v případech zjištěných nedostatků;
 • v rámci úkolů odboru posuzuje a vypracovává podklady k vydání rozhodnutí, povolení, osvědčení a jiných opatření orgánu ochrany veřejného zdraví nebo je v  rozsahu stanovených kompetencí vydává, zkoušky odborné způsobilosti
 • ověřuje podmínky vzniku onemocnění pro účely posuzování nemoci z povolání v případech infekčního onemocnění;
 • usměrňuje činnost zdravotnických zařízení a vybraných zařízení sociálních služeb v oblasti hygieny provozu a předcházení nemocničním nákazám a kontroluje ji;
 • řeší podněty obyvatel, orgánů státní správy a samosprávy v oblasti epidemiologie a DDD;
 • spolupracuje se správními orgány a orgány samosprávy při tvorbě zdravotní politiky regionu, provádí hodnocení zdravotních rizik;
 • sbírá data v rámci drogové epidemiologie;
 • spolupracuje s ostatními odbory a odděleními KHS, poskytuje konzultace a stanoviska ze svého oboru.