Informace odboru hygieny práce

Činnost odboru hygieny práce

 Základní legislativa týkající se odboru hygieny práce

Příklad hodnocení zdravotních rizik CMR-sklárny

Nemoci z povolání v ČR za rok 2017                  Nemoci z povolání v LK za rok 2017

Postup poskytovatelů při vstupní lékařské prohlídce u uchazečů ze zemí s vyšším výskytem TBC            Szn. států s vyšším výskytem TBC

Kategorizace prací

Kategorizace prací zdravotnických pracovníků

Hlášení prací s azbestem

Pravidla k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci

Zkoušky odborné způsobilosti pro nakládání s vysoce tox. látkami

Žádosti o stanoviska k dokumentacím dle stavebního zákona

Pracovnělékařské služby

Zátěž teplem

Zátěž chladem

Ergonomické check listy

Zásady pro poskytování první pomoci při expozici chemickým látkám a specifickou první pomoc u vybraných chem.látek