Informace odboru hygieny práce

Činnost odboru hygieny práce

Základní legislativa

Postup poskytovatelů při vstupní lékařské prohlídce u uchazečů ze zemí s vyšším výskytem TBC

Pracovnělékařské služby

Dokumenty potřebné k posouzení projektové dokumentace

Kategorizace prací

Kategorizace prací zdravotnických pracovníků

Vybrané rizikové faktory u svářečů

Hodnocení zdravotních rizik pro práce s CMR látkami – obecné

Zátěž teplem

Maximální teploty v kancelářích v mimořádně teplých dnech

Léto a pitný režim

Zátěž chladem

Hlášení prací s azbestem

Informace ke zkoušce OZ pro akutně toxické látky

Zásady pro poskytování 1. pomoci při expozici chemickým látkám

Důležité odkazy