hp_cinnost

ODBOR HYGIENY PRÁCE

Vedoucí odboru: Ing. Kateřina Forysovátel: 485 253 175, mail: katerina.forysova@khslbc.cz
Pracoviště v Liberci:
Vedoucí oddělení  hygieny práce: Ing. Kateřina Forysovátel: 485 253 175, mail: katerina.forysova@khslbc.cz
Územní pracoviště v České Lípě: 
Vedoucí oddělení  hygieny práce: MUDr. Helena Filipovátel: 487 820 014, mail: helena.filipova@khslbc.cz
Územní pracoviště v Jablonci nad Nisou:
Vedoucí oddělení  hygieny práce: RNDr. František Řehořtel: 483 368 529, mail: frantisek.rehor@khslbc.cz
Územní pracoviště v Semilech:
Vedoucí oddělení  hygieny práce: Ing. Karel Málektel: 481 351 182,mail: karel.malek@khslbc.cz
           Odbor hygieny práce plní zejména tyto úkoly: 

Odbor hygieny práce provádí preventivní a běžný hygienický dozor na všech pracovištích.

Cílem je zamezit vzniku profesionálních onemocnění a jiných poškození zdraví z práce, zamezit nárůstu nákladů na léčení a nákladů na odškodnění ze strany zaměstnavatele.

 

 • rozhoduje o zařazení prací do příslušných kategorií;
 • připravuje podklady pro vydání stanovisek dotčeného správního úřadu, stanoviska vydává;
 • vydává rozhodnutí stanovující zaměstnavateli pro výkon rizikových prací minimální rozsah a termíny sledování faktorů pracovních podmínek, lhůty a minimální náplň vstupních, periodických, výstupních a následných lékařských preventivních podmínek a způsob a minimální rozsah sledování zátěže organismu fyzických osob vykonávajících rizikové práce;
 • stanovuje hygienický limit faktoru pracovních podmínek a metodu jeho stanovení v pracovních podmínkách;
 • ověřuje podmínky vzniku onemocnění pro účely posuzování nemoci z povolání;
 • kontroluje povinnosti zaměstnavatelů zajistit závodní preventivní péči;
 • podílí se na monitorování vztahů zdravotního stavu obyvatelstva a pracovních podmínek, na kontrole a řízení místních programů ochrany a podpory veřejného zdraví;
 • vykonává dozor nad pracemi na povrchových pracovištích i pracovištích v podzemí;
 • vykonává dozor nad pracemi spojenými s expozicí neionizujícímu záření a laserům a pracemi spojenými s expozicí chemickým karcinogenům v pracovním prostředí;
 • provádí kontroly ochrany zdraví při nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky dle §44a zákona č. 258/2000 Sb. v platném znění;
 • zajišťuje zkoušky odborné způsobilosti pro nakládání s vysoce toxickými látkami
 • projednává texty pravidel o bezpečnosti ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky klasifikovanými jako vysoce toxické, toxické, žíravé, karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci;
 • účastní se kontrol provozů podle zákona č.59/2006 Sb. o prevenci závažných havárii způsobených vybranými nebezpečnými chemickymi látkami a připravky.
 • osobám dodávajícím pitnou vodu jako součást své podnikatelské činnosti schvaluje provozní řády pro individuální zdroje pitné vody a stanovuje místa odběrů vzorků pitné vody;
 • v rámci úkolů odboru posuzuje a vypracovává podklady k vydání rozhodnutí, povolení, osvědčení a jiných opatření orgánu ochrany veřejného zdraví nebo je v  rozsahu stanovených kompetencí vydává;
 • řeší podněty obyvatel, orgánů státní správy a samosprávy v oblasti hygieny práce;
 • spolupracuje se správními orgány a orgány samosprávy při tvorbě zdravotní politiky regionu, provádí hodnocení zdravotních rizik;
 • spolupracuje s ostatními odbory a odděleními KHS, poskytuje konzultace a stanoviska ze svého oboru