Integrovaná prevence – IPPC (Integrated Pollution Prevention And Control)

Zákon č. 76/2002 Sb. v platném znění  
Dne 1. ledna 2003 vstoupil v účinnost zákon č. 76 / 2002 Sb. o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci). Týká se především velkých průmyslových a zemědělských podniků, výrobců potravin a krmiv, provozovatelů skládek, spaloven atd., uvedených v (PŘÍLOZE 1 zákona).
Pro dotčené podniky to znamená mnohem důkladnější a komplexnější přístup k minimalizaci a prevenci znečišťování životního prostředí. Po tomto datu vznikla pro provozovatele povinnost ve stanovených lhůtách získat tzv. integrované povolení pro provoz zařízení. Tato povolení jsou vydávána krajskými úřady nebo Ministerstvem životního prostředí ČR a nahrazují řadu rozhodnutí dle složkové environmentální legislativy.

Účelem zákona je, v souladu s právem Evropských společenství, dosáhnout vysoké úrovně ochrany životního prostředí jako celku, zabezpečit integrovaný výkon veřejné správy při povolování provozu zařízení a zřídit a provozovat integrovaný registr znečišťování životního prostředí.
Krajská hygienická stanice v řízení o vydání integrovaného povolení uplatňuje své připomínky a podmínky z hlediska zájmů chráněných orgánem ochrany veřejného zdraví.