Kontroly provedené odborem hygieny práce k 31. 7. 2023

Zaměstnanci odboru hygieny práce vykonávají státní zdravotní dozor zaměřený na dodržování zákazů a plnění povinností, stanovených zákonem o ochraně veřejného zdraví a zvláštními právními předpisy, k ochraně zdraví při práci před riziky plynoucími z fyzikálních, chemických a biologických faktorů pracovních podmínek, z nepříznivých mikroklimatických podmínek a z fyzické a psychické zátěže. Dále kontrolují plnění povinnosti zaměstnavatele zajistit pracovnělékařské služby. Za období od ledna do konce července letošního roku zkontrolovali celkem 340 podnikatelských subjektů a za zjištěné nedostatky uložili  celkem 25 pokut v celkové výši 195 000,- Kč. Nejčastějšími přestupky zaměstnavatelů bylo neprovedení hodnocení rizikových faktorů pracovních podmínek a následné zařazení prací do kategorií, nevyhovující hygienické podmínky na pracovišti a na sanitárním zařízení, nedostatečné zajištění pracovnělékařských služeb a zdravotní způsobilosti zaměstnanců k práci, neodborná manipulace s materiálem obsahujícím azbest.

Celá zpráva zde.

This entry was posted in Aktuality. Bookmark the permalink.