Měření ovzduší mobilními systémy v Turnově

V Turnově ve dnech 16. – 19. 10. 2023 po dvou letech probíhá další, v pořadí již páté, měření znečištění venkovního ovzduší v rámci měst Libereckého kraje. Jeho cílem je zpřesnit existující odhady úrovně zátěže obyvatelstva a aktualizovat znalosti o vlivu existujících zdrojů znečištění ovzduší. Akci organizuje Státní zdravotní ústav ve spolupráci s Krajským úřadem Libereckého kraje, Městským úřadem Turnov a Krajskou hygienickou stanicí Libereckého kraje.

„Zároveň s měřením ovzduší provedeme za účelem zjištění zátěže z dopravy měření hluku v ulici      5. května. Kromě zjištění aktuální akustické situace v území budou výstupy z měření sloužit jako podklad k vyhodnocení imisní zátěže spojené s dopravou,“ vysvětluje Ing. Jana Loosová, Ph.D., ředitelka KHS LK. „V rámci měření ovzduší nelze vyloučit, že zachytíme nějaké stopy po požáru ve společnosti JUTA, a.s. Turnov, ke kterému došlo v minulém týdnu. Ale i za předpokladu, že by se je podařilo kvantifikovat, nebudou vyhodnocovány. Důvodem je skutečnost, že předmětem měření ovzduší je zjištění plošné zátěže města za standardní situace, a nikoliv mimořádné události. To je také důvod, proč nebyl změněn harmonogram nebo postup měření a ani rozsah měřených znečišťujících látek.“

Celá informace zde.

Na závěr celé akce proběhlo 12hodinové souměření. Pro všechny měřící vozy je totiž v rámci akreditace nebo autorizace požadováno mít zajištěnou tzv. metrologickou návaznost formou srovnávacího měření měřících přístrojů se zařízeními referenčními či ekvivalentními v reálných venkovních podmínkách na základě umístění měřících přístrojů v jednom místě. Toto unikátní nezávislé ověření proběhlo ze středy na čtvrtek na parkovišti v blízkosti Maškovy zahrady v Turnově.

This entry was posted in Aktuality. Bookmark the permalink.