O nás

Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci (dále KHS) je organizační složka státu, přímo řízená MZ ČR. Plní funkci správního úřadu a vykonává další specializovanou odbornou činnost v oblasti ochrany a podpory veřejného zdraví.

Do náplně činnosti KHS spadá zejména státní zdravotní dozor nad dodržováním povinností stanovených přímo použitelnými předpisy Evropských společenství, zákonem o ochraně veřejného zdraví a jeho prováděcími předpisy, výkon funkce dotčeného orgánu ochrany veřejného zdraví v řízeních podle stavebního zákona a dalších právních předpisů, spolupráce při tvorbě zdravotní politiky kraje a další odborná metodická, konzultační a osvětová činnost v oblasti ochrany a podpory veřejného zdraví.

K tomuto účelu má KHS zřízena územní pracoviště v České Lípě, Jablonci nad Nisou a v Semilech.

Krajské hygienické stanice mají jednotnou organizační strukturu, která v úseku odborných činností zahrnuje protiepidemický odbor a odbory hygieny obecné a komunální, hygieny dětí a mladistvých, hygieny práce a hygieny výživy a předmětů běžného užívání.

Podle náplně těchto odborů je na webové stránce rozčleněna většina poskytovaných informací. Souhrnně za celou oblast působnosti KHS jsou uváděny aktuality a dokumenty na elektronické úřední desce.

Pro usnadnění úřední komunikace jsou na webové stránce k dispozici ke stažení formuláře nejčastějších žádostí a vzory pro zpracování provozních řádů vybraných činností, podléhajících povinnému schválení. Pro individuální dotazy a konzultace jsou uvedeny kontakty na jednotlivé odborné pracovníky KHS.

Organizační struktura

Organizační struktura KHS