Hodnocení vlivů na zdraví (HIA)

 

 

HIA je způsob jak najít, prohloubit pozitivní a vyloučit nebo zmírnit negativní dopady na zdraví v různých skupinách populace. Cílem HIA  (Health Impact Assessment) je najít všechny vlivy na zdraví, ať pozitivní nebo negativní a snížit zdravotní rizika na minimum.

 

PROCES HIA

screening

= rozhodnutí zda koncepce by měla obsahovat posouzení vlivů na zdraví

 

 

vytvoření HIA týmu

= tým lidí, kteří posuzují pozitivní a negativní vlivy, navrhují opatření

 

 

scoping

= vytvoření hranic HIA: určení geografického rozsahu, skupin obyvatel, kterých se koncepce týká, včetně citlivých skupin obyvatel, časový rozvrh, předpokládané dopady, způsob a rozsah posouzení

 

 

identifikace dopadů

= identifikace možných dopadů návrhu koncepce

 

 

hodnocení dopadů

= hodnocení identifikovaných dopadů za účelem naformulovat doporučení ke zlepšení dopadů na zdraví

 

 

vytváření doporučení

= HIA by měla obsahovat doporučení, která by maximalizovala pozitivní a minimalizovala negativní dopady na zdraví

 

 

monitoring dopadů

= jakmile je návrh koncepce implementován, dopady na zdraví, které se projeví by měly být monitorovány pomocí systému indikátorů pro hodnocení strategie

 

 

Usnesení Rady kraje č. 1034/06/RK z 3. 10. 2006, ukládá zadavatelům krajských rozvojových dokumentů zapracovat do strategických dokumentů hodnocení vlivu na zdraví metodou HIA a předkládat návrhy dokumentů k posouzení Pracovní skupině pro zdravotní politiku pro zjištění souladu dokumentu se schválenou Zdravotní politikou Libereckého kraje. Dále Rada kraje uložila povinnost spolupracovat s Pracovní skupinou pro zdravotní politiku Libereckého kraje.

 

 NÁVOD pro posuzování koncepcí v Libereckém kraji z hlediska hodnocení vlivů na zdraví a porovnání se Zdravotní politikou Libereckého kraje (pdf)