Systém monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ve vztahu k životnímu prostředí

Systém monitorování představuje ucelený systém sběru údajů o stavu složek životního prostředí a hodnocení jejich možného vlivu na zdravotní stav české populace. Jedná se o otevřený systém, který se průběžně vyvíjí jak z hlediska spektra sledovaných látek a faktorů tak i způsobu zpracování výsledků a jejich prezentace.

 Význam monitoringu:

      sledování a hodnocení časové řady vybraných ukazatelů životního prostředí (ŽP)
a zdravotního stavu

       hodnocení úrovně expozice obyvatel škodlivinám a vyplývající zdravotní dopady a rizika

       zisk kvalitních informací pro rozhodování státní správy a samosprávy

      vytváření podkladů k legislativním opatřením pro stanovování a korekci limitů znečišťujících látek

      přínos podkladů pro legislativu a řešení konkrétních situací, včetně politických dokumentů (např. Akční plán zdraví a ŽP; zdravorní politika)

       informování odborné veřejnosti

       vyvolání zájmu veřejnosti a státní správy o otázky zdraví a ŽP

       ovlivnění kvality informací o zdraví a ŽP a veřejného mínění v ČR i v zahraničí

       stimulace systémového přístupu k problémům zdraví a ŽP

 Z hlediska provozu monitorovací sítě a zpracování výsledků jde již o devatenáctý rok standardního chodu monitorovacích aktivit, které v roce 2012 probíhaly v sedmi subsystémech.

Zapojení měst Libereckého kraje do jednotlivých subsystémů monitoringu v roce 2012

subsystém

Liberec

Jablonec n/N

Tanvald

Liberecký kraj

1.

Zdravotní důsledky a rizika znečištěného ovzduší

ano

ano

ano

 

2.

Zdravotní důsledky a rizika znečištění pitné vody

ano

ano

ano

ano

3.

Zdravotní důsledky a rušivé účinky hluku

ne

ano

ne

 

4.

Zdravotní důsledky zátěže lidského organismu cizorodými látkami z potravinových řetězců, dietární expozice

ne

ne

ne

5.

Zdravotní důsledky expozice lidského organismu toxickým látkám ze zevního prostředí (biologický monitoring)

ano

ne

ne

6.

Zdravotní stav obyvatel a vybrané ukazatele zdravotní statistiky

ano

ne

ne

7.

Zdravotní rizika pracovních podmínek a jejich důsledky

ano

ano

ano

ano

Pozn.:  subsystém 2. a 7. probíhá celorepublikově

Podrobnější informace a výsledky jednotlivých subsystémů pro celou republiku jsou k dispozici na internetové adrese Státního zdravotního ústavu v Praze - www.szu.cz