Státní zdravotní dozor v provozovnách společného stravování v 1. čtvrtletí 2022

Začátek roku 2022 byl ještě ovlivněn epidemickou situací spojenou s výskytem onemocnění covid-19. To se projevilo celkově menším počtem kontrol a jejich předmětem, kdy se v rámci personálních možností kontrolovalo  z počátku roku zejména dodržování mimořádných opatření. Postupně nám situace umožnila vrátit se k běžné činnosti a v rámci výkonu běžného státního zdravotního dozoru jsme provedli 123 kontrol v provozovnách společného stravování. Celkem jsme uložili 26 pokut v celkové výši 93 000,- Kč. Vydali jsme jeden zákaz používání nejakostní pitné vody z individuálního zdroje.

„Bohužel musím konstatovat, že se při kontrolách setkáváme opakovaně s výraznými nedostatky, a to zejména při skladování potravin. Konkrétně mám na mysli především zamrazování většího množství hotových pokrmů a chlazených výrobků. Nacházíme potraviny s prošlým datem použitelnosti i minimální trvanlivosti. V řadě provozoven vidíme nedostačující provozní hygienu,“ popisuje Mgr. Alena Patková, pověřená řízením odboru hygieny výživy předmětů běžného užívání a pokračuje: „v uplynulém období došlo k velkému pohybu provozovatelů stravovacích zařízení. Novým provozovatelům často chybí znalosti z hlediska platných právních předpisů, zejména pokud jde o vybavení konkrétního typu provozovny s ohledem na nabízený sortiment.“

Celá zpráva zde.

Kategorie: Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Státní zdravotní dozor v provozovnách společného stravování v 1. čtvrtletí 2022

Státní zdravotní dozor nad předměty běžného užívání v 1. čtvrtletí 2022

Za první čtvrtletí 2022 provedli zaměstnanci KHS LK 22 kontrol u výrobců, dovozců a v tržní síti, kdy kontroly zaměřili zejména na ověření správnosti příslušné dokumentace a značení dozorovaných výrobků. U vybraných výrobců navíc posuzovali správnou výrobní praxi. Při dalších 5 šetřeních kontrolovali stažení 10 výrobků vyhlášených hlavní hygieničkou ČR jako nebezpečné z trhu. Celá zpráva zde.

Kategorie: Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Státní zdravotní dozor nad předměty běžného užívání v 1. čtvrtletí 2022

Státní zdravotní dozor v zařízeních a provozovnách pro výchovu a vzdělávání pro děti a mladistvé v 1. čtvrtletí 2022

Po mimořádném období spojeném s onemocněním covid-19 se postupně vrátila KHS LK k běžné dozorové činnosti. V zařízeních a provozovnách pro výchovu a vzdělávání pro děti a mladistvé její zaměstnanci provedli v prvním čtvrtletí letošního roku celkem 110 kontrol.  Za uvedené období jsme uložili jednu pokutu ve výši 1 000 Kč za nesplnění povinnosti ohlásit konání zotavovací akce v okrese Semily. Celá zpráva zde.

Kategorie: Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Státní zdravotní dozor v zařízeních a provozovnách pro výchovu a vzdělávání pro děti a mladistvé v 1. čtvrtletí 2022

Konference HealthGIS – Liberec 7. a 8. 4. 2022

Koncem minulého týdne proběhl pod hlavičkou Technické univerzity v Liberci a KHS Libereckého kraje se sídlem v Liberci druhý ročník mezinárodní mezioborové konference, jejímž tématem byla komunikace a digitální prostředky v ochraně zdraví v době covidu a po něm. Své odborné pohledy a zkušenosti představily dvě desítky expertů z oborů epidemiologie, veřejného zdraví, geografie, geoinformatiky a komunikace z Česka, Dánska, Německa a Nizozemí.

„Cílem našich konferencí na téma Public Health je vytvářet prostor pro sdílení nejnovějších poznatků a zkušeností. Ty nám napovídají, že mimořádné události typu pandemie jsou zvládnutelné jedině za přispění mnoha odborníků zdánlivě nesouvisejících oborů. Multioborová komunikace podpořená digitalizací a efektivní komunikaci zapojující mapy, práci geografů, jsou mixem nástrojů pro řešení i budoucích zdravotních krizí. Krajské hygienické stanice ve své odborné práci přitom nesmí zůstávat osamoceny. Jednou z možností je hledat podporu i ve spolupráci s univerzitami. Dobrým příkladem je naše liberecká spolupráce podtržená již několika společnými výzkumy,“ vysvětluje Jiří Šmída, z Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické, TUL.

V rámci konference jsme se shodli na zásadních bodech, které musíme plnit pro získání a udržení důvěry. Jsou jimi aplikace postupů založených na důkazech, využívání digitalizace, která nám může pomoci získat čas v době řešení epidemie a stálá podpora vzdělávání, která hraje velkou roli na poli výměny zkušeností a sledování nových možností zefektivnění,“ shrnuje Jana Loosová, ředitelka KHS Libereckého kraje se sídlem v Liberci.

Celé znění zprávy zde.

Kategorie: Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Konference HealthGIS – Liberec 7. a 8. 4. 2022

Covid-19 v Libereckém kraji

Vlna delta řečí důležitých čísel, grafů a map

Publikace představuje základní údaje o průběhu epidemie covid-19 v Libereckém kraji v její čtvrté vlně označované jako „vlna delta“. Nabízí srovnání s celou Českou republikou a sousedními regiony.

Kategorie: Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Covid-19 v Libereckém kraji

Konference HealthGIS2021-2022

 

Ve dnech 7. a 8. dubna se bude konat konference projektu EpiGIS o komunikaci a digitálních prostředcích v ochraně zdraví v době covidu a po něm. Konferenci pořádá Technická univerzita v Liberci ve spolupráci s Krajskou hygienickou stanicí Libereckého kraje.

Záštitu nad konferencí převzali:
prof. RNDr. Jan Picek, CSc., děkan Fakuty přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci
prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc., MBA, děkan Fakulty zdravotnických studií Technické univerzity v Liberci
Martin Půta, hejtman Libereckého kraje

Na páteční program konference je možné se připojit online pomocí tohoto odkazu.

Kategorie: Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Konference HealthGIS2021-2022

Onemocnění covid-19 v Libereckém kraji v období leden – únor 2022

Od začátku roku 2022 evidujeme v LK necelých 18 200 PCR potvrzených pozitivních případů onemocnění covid-19. V souvislosti s karanténami u rizikových kontaktů nemocných jsme vystavili cca 5200 neschopností Protiepidemická opatření jsme řešili v celkem 540 školských zařízeních, konkrétně v základních školách 300, ve středních školách 140 a v mateřských školách 100. Evidovali jsme 800 pozitivních případů, karanténa byla vztažena cca na 14 000 osob … celý text zde.

Kategorie: Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Onemocnění covid-19 v Libereckém kraji v období leden – únor 2022

Preventivní antigenní testování zaměstnanců a dalších osob od 17. 1. 2022

Pravidla, manuál hlášení a návody pro zaměstnavatele i zaměstnance

Portál k odesílání výsledků Testování Covid-19 ve firmách

Kategorie: Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Preventivní antigenní testování zaměstnanců a dalších osob od 17. 1. 2022

KHS Libereckého kraje má novou ředitelku

V pondělí 3. ledna 2022 byla do funkce ředitelky KHS Libereckého kraje se sídlem v Liberci uvedena Jana Loosová.

Ing. Jana Loosová, Ph.D. pracuje na KHS LK od roku 2000, z čehož 10 let vedla odbor hygieny obecné a komunální. Její další odbornou specializací je hodnocení zdravotních rizik, posuzování vlivu rizik na zdraví metodou HIA – Health Impact Assesment, problematika zdravotnických odpadů. Vystudovala Fakultu životního prostředí na Univerzitě J. E. Purkyně a doktorát získala na Fakultě vojenského zdravotnictví Univerzity obrany v oboru Vojenská hygiena. Dále se aktivně zajímá  o aplikace geografických informačních systémů a digitalizaci dat získávaných    v rámci činnosti orgánu ochrany veřejného zdraví. V současnosti zastává mimo jiné i pozici předsedkyně Poradního sboru hlavního hygienika ČR pro hygienu obecnou a komunální a je gestorem cílů zabývající se environmentálním zdravím v rámci Zdravotní politiky Libereckého kraje. Přednáší na na Technické univerzitě v Liberci a věnuje se vědecké práci, mimo jiné právě v oblasti řešení epidemických a mimořádných událostí, spojených i s pandemií onemocnění Covid-19.

Nejbližším úkolem, který nás čeká, je zvládnutí očekávané vlny varianty Omikron, která bude představovat další organizační, personální i odbornou zátěž a já věřím, že se nám podaří se ctí obstát, navzdory předpokládanému počtu případů. V dlouhodobější perspektivě se budeme muset vypořádat s důsledky nadměrného tlaku na hygienickou službu, který přinesla již téměř dva roky trvající pandemie onemocnění Covid-19. Ta je řešena prioritně, ovšem vedle spektra dalších činností, které krajská hygienická stanice k ochraně veřejného zdraví běžně vykonává,“ říká Loosová.

Jana Loosová naváže na působení Vladimíra Valenty, který byl ve vedení stanice bezmála 30 let a na konci listopadu odešel do důchodu.

Zuzana Balašová, tisková mluvčí KHS LK

Kategorie: Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem KHS Libereckého kraje má novou ředitelku

Výsledky celostátní kontrolní akce mimořádných opatření

Výsledky kontrolní akce

Kategorie: Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Výsledky celostátní kontrolní akce mimořádných opatření