Akutní respirační infekce a chřipka v Libereckém kraji

V Libereckém kraji evidujeme mírný pokles relativní nemocnosti akutními respiračními infekcemi, celkově o 4,7 %. Největší změnu zaznamenaly okresy Liberec (pokles o 8,1 %), následují okresy Semily s poklesem o 5,1 %, a Jablonec n. Nisou s poklesem o 4 % , naproti tomu okres Česká Lípa zaznamenal jen mírný nárůst nemocnosti o 2,1 %.
Dle věku evidujeme v LK nárůst relativní nemocnosti v kategorii 6-14 let (o 25,7 %) a 15- 24 let (o 5,4 %), v ostatních věkových skupinách došlo k jejímu snížení. V rámci ČR se nemocnost snížila o 6,9 %. Republikové hodnoty jsou v porovnání se situací v Libereckém kraji nižší o 10,9 %. Nemocnost však stále zůstává na relativně vysokých hodnotách.

Konkrétní údaje o nemocnosti v LK – 11. kalendářní týden (13. 3. – 17. 3. 2023)

K předcházení onemocnění doporučujeme dodržovat obecné zásady osobní hygieny – zejména časté mytí rukou ev. využít prostředky na ochranu dýchacích cest. V případě respiračního onemocnění doporučujeme dále dodržovat tzv. respirační etiketu, tj. zakrývat si nos a ústa kapesníkem při kašli či kýchání. Používat, pokud možno jednorázové kapesníky, které je nutné po použití odhazovat do odpadu. Po kontaktu s respiračními sekrety si umýt ruce vodou a mýdlem.

Pamatujme též na opatrnost ve vztahu k oslabeným osobám, u kterých by nákaza akutním respiračním onemocněním mohla znamenat zhoršení jejich zdravotního stavu nebo i ohrožení života.  V případě objevení se příznaků akutní respirační infekce je vhodné omezit tělesnou námahu a onemocnění řádně léčit. Důležité je nepodceňovat příznaky onemocnění a vědomě nešířit nákazu již v počátku onemocnění.

Doporučení pro poskytovatele zdravotních a sociálních služeb

Doporucena-pravidla-prevence-respiracnich-onemocneni.pdf (mzcr.cz)

Očkování proti chřipce – sezóna 2022-2023

Chcete se vyhnout chřipce

Kategorie: Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Akutní respirační infekce a chřipka v Libereckém kraji

Informace o pylové aktivitě

Oteplení v února nastartovalo pylovou sezóna, která bude postupně zesilovat. K prvním stromům působícím potíže alergikům patří zejména líska a olše.

Pylová informační služba, která monitoruje obsah pylu v ovzduší v ČR byla založena v roce 1992. Lapač pylových zrn v Libereckém kraji je dlouhodobě instalován ve výšce 20 m na ploché střeše budovy Zdravotního ústavu se sídlem v Ústí nad Labem ve Vratislavicích nad Nisou. V současné době v Libereckém kraji zajišťuje provoz pylové služby Česká iniciativa pro astma o.p.s. Data, která jsou sbírána pravidelně každý týden, jsou již po mnoho let zveřejňována na webových stránkách KHS LK.

Vhledem k tomu, že sezónní alergická pylová rýma je nejčastější alergickou diagnózou objevující se u dětí a obecně stoupá počet alergiků je možné v sekci pylové zpravodajství najít užitečné informace. Kromě aktuální pylové situace je zde pylový kalendář typický pro Liberecký kraj, který vychází z dat vyhodnocených KHS LK za posledních 10 let monitorování pylů.

Celá informace zde.

Kategorie: Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Informace o pylové aktivitě

Onemocnění zvané svrab

V Libereckém kraji evidujeme v posledních letech nárůst hlášených případů onemocnění svrabem, a to i přesto, že v letech 2020-2022 v rámci pandemie onemocnění covid-19 byla uplatňována opatření k omezení setkávání. Svrab jako infekční onemocnění podléhá ohlašovací povinnosti, tzn. lékaři mají povinnost toto onemocnění hlásit KHS. Bohužel se tak často neděje a evidované vyšší počty nemocných jsou tak jen špičkou ledovce, což potvrzuje skutečnost, že se k nám informace dostávají z druhé strany.

„Jak se chovat, jaká opatření a jaká doporučení dodržovat, to jsou nejčastější dotazy, se kterými se v poslední době na nás častěji obracejí rodiče, pedagogové i ředitelé školských zařízení“, popisuje Ing. Kateřina Hochmalová, ředitelka odboru hygieny dětí a mladistvých a pokračuje: „vzhledem k prodlení nám uniká možnost včas edukovat a předejít tak šíření onemocnění v kolektivech a současně předejít stížnostem rodičů na nečinnost ředitelů školských zařízení. Z nevědomosti či pozdní informovanosti dochází ke zbytečnému stigmatizování nemocných a jejich vyčleňování z kolektivů.“

Celá zpráva zde.

Kategorie: Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Onemocnění zvané svrab

Státní zdravotní dozor na Jizerské 50

Zatímco tradiční běžkařský závod trvá pro sportovce několik dní, připravit jeho organizaci a jeho zázemí je záležitost mnohem delší.

Bedřichov a jeho okolí je celoročně významnou turistickou a rekreační oblastí. KHS LK zde proto celoročně kontroluje provozovny stravovacích i ubytovacích služeb.

„Od začátku letošního roku jsme se postupně zaměřovali na stálé objekty penzionů, hotelů, restaurací, kaváren, na stálé celosezónní stánky, a nakonec na dočasné stánky vytvořené pouze na dobu konání závodu a stany s občerstvením pro závodníky a pořadatele“, říká Ing. Jana Loosová, Ph.D., ředitelka KHS LK a pokračuje: „předmětem byla i kontrola zajištění požadované jakosti pitné vody v provozovnách s individuálním zdrojem pitné vody nebo s donáškou pitné vody.“

Celá zpráva zde.

Kategorie: Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Státní zdravotní dozor na Jizerské 50

Změny v provádění periodických prohlídek u prací zařazených do kategorií 1 a 2

Dnem 1. 1. 2023 nabyla účinnosti novela vyhlášky č.79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011, Sb., o specifických zdravotních službách, která upravuje provádění periodických prohlídek v rámci pracovnělékařských služeb. Nově zaměstnavatel nebude zajišťovat paušální provádění periodických prohlídek zaměstnanců vykonávajících práce v kategorii 1 a 2, kde nedochází k překračování hygienických limitů rizikových faktorů pracovních podmínek. U prací v kategorii 1 se nepředpokládá nepříznivý vliv na zdraví, u prací v kategorii 2 ho lze očekávat výjimečně, zejména u vnímavých jedinců. V obou těchto případech je možné provádět periodické prohlídky na žádost zaměstnance či zaměstnavatele.

V případě prací zařazených do kategorie 2 v profesním riziku, které jsou vyjmenovány v části II přílohy výše uvedené vyhlášky, musí i nadále zaměstnavatel periodické prohlídky zajišťovat. Jedná se o přesně vyjmenované práce či odvětví. V bodě 11 jsou uvedeny práce nebo činnosti v profesním riziku, jejichž součástí jsou rizikové faktory – uvedené látky s pozdními účinky karcinogenními, mutagenními a toxickými pro reprodukci, chemickými látkami,  alergizujícími a iritačními látkami (vyvolávající bronchiální astma, alergickou rinitidu a exogenní alergickou alveolitidu), kontaktní alergeny, které vyvolávají senzibilizaci při styku s kůží, látky s převážně aknegenním účinkem typu chladících kapalin a řezných olejů, svařování el. obloukem, vibrace přenášené na horní končetiny a  nepřijatelné pracovní polohy.

Povinnost provádět vstupní prohlídky u prací v kategorii 1 a kategorii 2 zůstává.

Pracovnělékařské služby

Ing. Kateřina Forysová, Ph.D., ředitelka odboru hygieny práce

Kategorie: Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Změny v provádění periodických prohlídek u prací zařazených do kategorií 1 a 2

Otužilci a zlativky na Lesním koupališti v Liberci

Otužování nejen doma pod studenou sprchou, ale hlavně venku v přírodě nabývá poslední dobou na popularitě. Jedná se o další z mnoha způsobů, jak posílit imunitu.

V minulém týdnu se na KHS LK obrátila skupinka otužilců, využívající k posilování svého zdraví Lesní koupaliště v Liberci. Předmětem jejich dotazu byla možná zdravotní rizika z důvodu nezvyklého oranžového zabarvení vody.

Požádali jsme o spolupráci Laboratoř chemických sanačních procesů Technické univerzity v Liberci, která zjistila, že se ve vodě v hojném počtu vyskytují mikroskopické řasy zlativky (Dinobryon). Podle konzultačního vyjádření SZÚ Praha se Dinobryon častěji objevuje právě v chladnějším období a obecně je jejich výskyt spojován s čistějšími rezervoáry.

Celá zpráva zde.

Kategorie: Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Otužilci a zlativky na Lesním koupališti v Liberci

Státní zdravotní dozor na předměty běžného užívání ve 4. čtvrtletí 2022

V oblasti předmětů běžného užívání zaměstnanci KHS LK v posledním čtvrtletí roku 2022 provedli 28 kontrol u výrobců, dovozců, uživatelů a v tržní síti, kdy kontroly zaměřili zejména na ověření správnosti příslušné dokumentace a značení dozorovaných výrobků.

Při dalších 30 šetřeních kontrolovali výskyt 56 výrobků vyhlášených v systému RAPEX  jako nebezpečné. Jednalo se převážně o plastové hračky – panenky a nafukovací hračky a kosmetické přípravky obsahující v seznamu přísad na obale zakázanou látku lilial (butylphenyl methylpropional) případně jiné nepovolené látky.

„Kosmetické přípravky s obsahem lilialu bohužel stále nacházíme v nabídce. Zejména u malých prodejců, kteří vyprodávají staré zásoby. V namátkových kontrolách budeme i nadále pokračovat,“ říká Ing. Alena Machková, vedoucí oddělení předmětů běžného užívání a dodává: „zachytili jsme také několik druhů náplní do elektronických cigaret s přídavkem látky kanabidol se zkratkou CBD, která je součástí rostliny konopí.

Celá zpráva zde.

Kategorie: Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Státní zdravotní dozor na předměty běžného užívání ve 4. čtvrtletí 2022

Seminář Azbest

Ve čtvrtek 19. 1. 2023 proběhl seminář na téma Azbest, který byl cílený především pro stavební firmy a fyzické osoby podnikající ve stavebnictví , ale i pro obce a města, které často bývají investory akcí k odstranění azbestu ze staveb.

Azbest se v životním prostředí vyskytuje zcela přirozeně. Azbestová vlákna se vyskytují v půdě, ve vzduchu i ve vodě. Nevypařují se a ani nejsou rozpustná ve vodě, jsou tvrdá, polétavá a snadno vdechnutelná. Azbest není vynálezem moderní doby, civilizace používá azbest již tisíce let. První zmínky o používání azbestu se objevují v antice.

Řecký geograf Strabo popsal zdravotní obtíže otroků, kteří azbest těžili, zpracovávali a šili z něj oblečení. Pozoroval špatné zdraví otroků, především nemoci plic, zhoršené dýchání apod. Upozorňoval na to, že otroci z azbestových dolů jsou téměř neprodejní, jelikož umírají mladí. Již       v této době se objevil návrh na používání osobních ochranných pracovních prostředků – respirátoru z měchýře, který by otroky částečně ochraňoval před vdechováním prachu,“ říká na úvod Ing. Jana Loosová, Ph.D., ředitelka KHS LK a pokračuje: „aktuálně máme limity pro pracovní prostředí, a vnitřní prostředí pobytových místností vybraných staveb např. pro školská, zdravotnická a sociální zařízení, ale nikoliv pro byty a pro komunální prostředí. Z hlediska vzniku zhoubného nádoru konkrétně maligního pleurálního mezoteliomu, který je nejfatálnějším onemocnění po expozici azbestu, není bezpečný žádný limit. Jsem ráda, že vznikl tento seminář, který toto významné téma otevírá. Navzdory zákazu používání azbestu v ČR od roku 2005 riziko zůstává a je jen na nás, zda jej dokážeme eliminovat na přijatelnou úroveň“.

Podle odhadu České asociace pro odstranění azbestu má Česká republika řádově miliony tun stavebních materiálů obsahujících azbest, jako součást staveb a zařízení.

Podrobná informace zde.

Kategorie: Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Seminář Azbest

Státní zdravotní dozor v provozovnách společného stravování ve 4. čtvrtletí 2022

V posledním čtvrtletí loňského roku provedli zaměstnanci KHS LK celkem 118 kontrol v provozovnách společného stravování. Za zjištěné nedostatky uložili 18 pokut v celkové výši 67 500,- Kč. Jednou nařídili likvidaci potravin/pokrmů.

Ve sledovaném období probíhal úkol hlavní hygieničky zaměřený na klamání spotřebitele v zařízeních poskytujících stravovací služby s cílem ověření správné praxe značení nabízených pokrmů s deklarovaným obsahem různých druhů sýrů a ověření pravdivosti informací o původu a druhu masa deklarovaného v nabídce pro spotřebitele. Celkem zaměstnanci provedli 12 kontrol. Nezjistili žádné pochybení vzhledem k použitým surovinám a neuložili žádnou pokutu.

Celá zpráva zde.

Kategorie: Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Státní zdravotní dozor v provozovnách společného stravování ve 4. čtvrtletí 2022

Státní zdravotní dozor v zařízeních a provozovnách pro výchovu a vzdělávání pro děti a mladistvé ve 4. čtvrtletí 2022

V posledním čtvrtletí loňského roku provedli zaměstnanci KHS LK 104 kontrol v zařízeních a provozovnách pro výchovu a vzdělávání pro děti a mladistvé. Za zjištěné nedostatky ve školních jídelnách uložili 2 pokuty v celkové výši 4 000,- Kč.

Ve sledovaném období bylo realizováno měření/odběr vzorků ovzduší pro stanovení počtu minerálních a azbestových vláken ve školách a dále odběry vzorků polévek ze školních jídelen za účelem stanovení obsahu soli v nich.

„Pro stanovení koncentrace chloridu sodného tedy kuchyňské soli máme k dispozici přístroj, který okamžitě na místě změří koncentraci sodíkových iontů v hodnoceném vzorku. Zjistili jsme, že děti přijímají v průměrné porci polévky nadměrné množství soli, přičemž v 5 zařízeních se výsledky pohybovaly lehce nad hranicí doporučeného přívodu soli pro danou velikost porce a v 5 zařízeních se blížily naopak k horní hranici stanoveného limitu pro danou velikost porce,“ vysvětluje Ing. Kateřina Hochmalová, ředitelka odboru hygieny dětí a mladistvých.

Celá zpráva zde.

Kategorie: Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Státní zdravotní dozor v zařízeních a provozovnách pro výchovu a vzdělávání pro děti a mladistvé ve 4. čtvrtletí 2022