Žádosti o stanoviska k dokumentacím k řízení podle stavebního zákona

Žádosti o stanoviska k dokumentacím k řízení podle stavebního zákona

Plníme povinnosti dotčeného orgánu státní správy v ochraně veřejného zdraví v řízeních podle stavebního zákona, tj. vydáváme závazná stanoviska k projektovým dokumentacím pro nové stavby nebo rekonstrukce staveb, změnám v užívání, zkušebním provozům a k uvedení stavby do zkušebního/trvalého provozu v oblasti hygieny práce. Závazná stanoviska vydáváme na základě posouzení souladu s požadavky nařízení vlády č. 361/2007, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů a dle § 30 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (vliv stavby na hluk ve chráněných venkovních prostorech, chráněných vnitřních a venkovních prostorech staveb).

Žádost o vydání stanoviska musí  být podepsána statutárním zástupcem stavebníka nebo musí být doložena plná moc k zastupování, žádost musí obsahovat:

• dokumentaci dle stavebního zákona a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění pro posouzení souladu s právními předpisy v oblasti ochrany veřejného zdraví,

•  údaje o provozovně tj. provozní doba, předpokládaný počet pracovníků, zásobování objektů pitnou vodou, vybavení sanitárních zařízení (WC, šatny, sprchy, denní místnosti), popis instalovaných technologií na pracovištích (se specifikací používaných chemických látek a směsí), způsob denního/umělého osvětlení (umělé osvětlení v souladu s ČSN EN 12464-1), vytápění, větrání pracovišť a sanitárního zařízení.

• v případě bouracích prací je nutno doložit průzkum na přítomnost azbestu.