Zaostřeno na drogy

V Libereckém kraji v roce 2016 vyhledalo pomoc center, která poskytují služby uživatelům drog  celkem 52 klientů (48 ve věkové skupině 15-39 let). Nejvíce preferovanou skupinu drog představovala stimulancia (75 %), kanabinoidy (19 %), rozpustidla (4 %) a poté opiáty (2 %). Mezi klienty převládal injekční nejrizikovější způsob aplikace drogy. Uživatelé drog představovali výrazný podíl v počtu hlášených infekčních onemocnění, zejména virových hepatitid … více informací zde. Výstupy monitoringu drogové problematiky jsou podkladem pro řešení problémů s užíváním drog a odráží se v Plánu protidrogové politiky Libereckého kraje s cílem snížit míru užívání všech návykových látek a rizik plynoucích z jejich užívání.

This entry was posted in Aktuality. Bookmark the permalink.