ziv_situace

Životní situace dle zaměření odborů KHS

Úsek správních činností

Podání stížnosti proti nevhodnému postupu úředních osob nebo proti postupu správního řádu

Odbor hygieny výživy a PBÚ

Oznámení zahájení/významných změn/ukončení provozování stravovací služby

Žádost o přezkoušení znalostí nutných k ochraně veřejného zdraví

 

Odbor hygieny práce

Získání odborné způsobilosti pro nakládání s nebezpečnými chemickými látkami …

Žádost o zařazení práce do kategorie, změna jejího zařazení

Oznámení o zařazení práce do druhé kategorie

Hlášení o používání biologických činitelů a azbestu

 

Hygiena dětí a mládeže

Ohlášení zotavovací akce či školy v přírodě

Odbor hygieny  komunální

Žádost o schválení provozního řádu pro pitnou vodu

Žádost o schválení provozního řádu koupaliště a sauny

Žádost o schválení provozního řádu pro činnosti epidemiologicky závažné a pro ubytovací služby

Žádost o povolení užití vody jiné jakosti pro činnosti epidemiologicky závažné

Odbor protiepidemický

Získání odborné způsobilosti k výkonu spec DDD

Žádost o schválení PŘ zdrav zařízení a zařízení soc. služeb