Zkoušky odborné způsobilosti pro nakládání s vysoce tox. látkami

Zkoušky odborné způsobilosti pro nakládání s vysoce tox. látkami
dle §3 vyhlášky č.428/2004 Sb.

Přihlášky posílejte písemně nebo el.poštou na adresu: katerina.forysova@khslbc.cz
Přihláška ve formě MS WORD 97/2000/PDF:  ke stažení
(pozvánka ke zkoušce bude uchazeči doručena nejpozději 30 dní před termínem konání zkoušky)

Místo konání:

Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci
Husova 64, Liberec 1, 460 31
suterén, oddělení hygieny práce

Znalosti požadované ke složení zkoušky odborné způsobilosti k nakládání s nebezpečnými chem.látkami a přípravky klasifikovanými jako vysoce toxické dle přílohy č.1 vyhlášky č.428/2004 Sb. :
1. Právní předpisy (zákon č. 356/2003 Sb. , § 44a a 44b zákona č. 258/2000 Sb. , ve znění
pozdějších předpisů)
2. Cesty vstupu látek a přípravků klasifikovaných jako vysoce toxické (dále jen „látky“)
do organismu člověka obecně a se zaměřením na látky, se kterými uchazeč nakládá nebo bude nakládat
3. Působení látek na zdraví člověka (akutní otrava, chronická otrava) se zaměřením na látky, se kterými uchazeč nakládá nebo bude nakládat
4. Zásady bezpečnosti a hygieny práce při nakládání s látkami obecně a se zaměřením na látky, se kterými uchazeč nakládá nebo bude nakládat
5. Zásady první předlékařské pomoci při zasažení látkami obecně a se  zaměřením na látky, se kterými uchazeč nakládá  nebo bude nakládat
6. Zneškodnění látek a zásady ochrany životního prostředí se zaměřením na  látky, se kterými uchazeč nakládá nebo bude nakládat