Změny v provádění periodických prohlídek u prací zařazených do kategorií 1 a 2

Dnem 1. 1. 2023 nabyla účinnosti novela vyhlášky č.79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011, Sb., o specifických zdravotních službách, která upravuje provádění periodických prohlídek v rámci pracovnělékařských služeb. Nově zaměstnavatel nebude zajišťovat paušální provádění periodických prohlídek zaměstnanců vykonávajících práce v kategorii 1 a 2, kde nedochází k překračování hygienických limitů rizikových faktorů pracovních podmínek. U prací v kategorii 1 se nepředpokládá nepříznivý vliv na zdraví, u prací v kategorii 2 ho lze očekávat výjimečně, zejména u vnímavých jedinců. V obou těchto případech je možné provádět periodické prohlídky na žádost zaměstnance či zaměstnavatele.

V případě prací zařazených do kategorie 2 v profesním riziku, které jsou vyjmenovány v části II přílohy výše uvedené vyhlášky, musí i nadále zaměstnavatel periodické prohlídky zajišťovat. Jedná se o přesně vyjmenované práce či odvětví. V bodě 11 jsou uvedeny práce nebo činnosti v profesním riziku, jejichž součástí jsou rizikové faktory – uvedené látky s pozdními účinky karcinogenními, mutagenními a toxickými pro reprodukci, chemickými látkami,  alergizujícími a iritačními látkami (vyvolávající bronchiální astma, alergickou rinitidu a exogenní alergickou alveolitidu), kontaktní alergeny, které vyvolávají senzibilizaci při styku s kůží, látky s převážně aknegenním účinkem typu chladících kapalin a řezných olejů, svařování el. obloukem, vibrace přenášené na horní končetiny a  nepřijatelné pracovní polohy.

Povinnost provádět vstupní prohlídky u prací v kategorii 1 a kategorii 2 zůstává.

Pracovnělékařské služby

Ing. Kateřina Forysová, Ph.D., ředitelka odboru hygieny práce

This entry was posted in Aktuality. Bookmark the permalink.