Zpracování pokynů o nakládání s odpady ze zdravotní péče

Zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech, uložil právnickým a podnikajícím fyzickým osobám, které jsou původcem odpadu ze zdravotní péče, povinnost zpracovat pokyny pro nakládání s těmito odpady v zařízení, kde tento odpad vzniká, přičemž tuto povinnost jsou zdravotnická zařízení povinna splnit do dvou let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, tedy nejpozději do 31.12.2022.

Pokyny pro nakládání s odpady mají být součástí provozního řádu zařízení zpracovaného podle zákona o ochraně veřejného zdraví (návrh i změnu provozního řádu schvaluje rozhodnutím příslušný orgán ochrany veřejného zdraví tj. KHS). Starší provozní řády schválené před rokem 2012 doporučujeme zpracovat kompletně nové s ohledem na aktuální legislativu. Před jejich vypracováním je vhodné kontaktovat místně příslušné územní pracoviště protiepidemického oddělení KHS.

Vzor dodatku provozního řádu o nakládání s odpady ze zdravotní péče (doc, pdf)

Podání žádosti na KHS (docx, pdf)

Děkujeme za spolupráci

This entry was posted in Aktuality. Bookmark the permalink.