• vydáváme stanoviska v územním plánování, stanoviska pro řízení dle stavebního zákona, vyjádření k záměrům posuzovaných dle zákona  o posuzování vlivů na životní prostředí, závazná stanoviska ke stavbám, stanoviska k zařízením v rámci provádění zákona o integrované prevenci
  • kontrolujeme plnění povinností provozovatelů zdrojů hluku v mimopracovním prostředí, provozovatelů zdroje hluku z provozoven služeb a provozovatelů hluku z veřejné produkce hudby v budovách
  • Posuzujeme je zejména dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů.

Odkazy