Odbor hygieny obecné a komunální sleduje, usměrňuje a kontroluje plnění povinností stanovených zákonem č. 258/2000 Sb. a dalšími právními předpisy v oblasti péče o životní podmínky. V rozsahu vymezeném náplní odboru hodnotí zdravotní rizika, stanovuje či prosazuje jejich odstranění nebo zmírnění.

Plní zejména tyto úkoly:

 • plánuje, organizuje, řídí a provádí státní zdravotní dozor v oblasti zásobování pitnou a teplou vodou, výrobků přicházejících do styku s vodou, koupališť a saun,
 • provádí kontrolu kvality povrchových vod vhodných ke koupání v souladu s požadavky zákona o vodách, včetně zákonem svěřeného výkonu státní správy,
 • plánuje, organizuje, řídí a provádí SZD při výkonech činností epidemiologicky závažných a prověřuje znalosti nutné k ochraně veřejného zdraví u osob tyto činnosti vykonávající,
 • provádí kontrolu plnění požadavků na vnitřní prostředí staveb ubytovacích zařízení a pro shromažďování většího počtu osob,
 • plánuje, organizuje, řídí a provádí SZD v ochraně před hlukem a vibracemi v životním (mimopracovním) prostředí,
 • plánuje, organizuje, řídí a provádí SZD v ochraně před neionizujícím zářením v životním (mimopracovním) prostředí,
 • provádí kontrolu plnění hygienických požadavků v oblasti pohřebnictví, včetně schvalování provozních řádů v rozsahu pravomocí orgánu ochrany veřejného zdraví stanovených zákonem o pohřebnictví,
 • posuzuje a vypracovává podklady k vydání rozhodnutí, povolení, osvědčení a jiných opatření orgánu ochrany veřejného zdraví nebo je v rozsahu stanovených kompetencí vydává,
 • rozhoduje o přestupcích,
 • plní povinnosti dotčeného orgánu v řízeních vedených podle zvláštních právních předpisů (např. stavební zákon, zákon o vodách, zákon o posuzování vlivů na životní prostředí, zákon o integrované prevenci),
 • řeší podněty obyvatel, orgánů státní správy a samosprávy v oblasti životních (mimopracovních) podmínek (hluk, bydlení, voda, odpady ap.) a k tomu účelu provádí nebo zajišťuje provedení hodnocení zdravotních rizik,
 • podílí se na plnění opatření v oblasti nakládání s odpady v rozsahu vymezeném zákonem o odpadech,
 • podílí se na monitorování vztahů zdravotního stavu obyvatelstva a faktorů životního prostředí a životních podmínek,
 • spolupracuje se správními orgány a orgány samosprávy při tvorbě zdravotní politiky regionu, provádí hodnocení zdravotních rizik,
 • spolupracuje s ostatními odbory a odděleními KHS, poskytuje konzultace a stanoviska ze svého oboru.

Integrovaná prevence – IPPC

Dne 1. ledna 2003 vstoupil v účinnost zákon č. 76 / 2002 Sb. o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci). Týká se především velkých průmyslových a zemědělských podniků, výrobců potravin a krmiv, provozovatelů skládek, spaloven atd., uvedených v (PŘÍLOZE 1 zákona).

Pro dotčené podniky to znamená mnohem důkladnější a komplexnější přístup k minimalizaci a prevenci znečišťování životního prostředí. Po tomto datu vznikla pro provozovatele povinnost ve stanovených lhůtách získat tzv. integrované povolení pro provoz zařízení. Tato povolení jsou vydávána krajskými úřady nebo Ministerstvem životního prostředí ČR a nahrazují řadu rozhodnutí dle složkové environmentální legislativy.

Účelem zákona je, v souladu s právem Evropských společenství, dosáhnout vysoké úrovně ochrany životního prostředí jako celku, zabezpečit integrovaný výkon veřejné správy při povolování provozu zařízení a zřídit a provozovat integrovaný registr znečišťování životního prostředí.
Krajská hygienická stanice v řízení o vydání integrovaného povolení uplatňuje své připomínky a podmínky z hlediska zájmů chráněných orgánem ochrany veřejného zdraví.