Datové formáty přijímaných dokumentů v digitální podobě:
Dokumenty v digitální podobě jsou přijímány do velikosti 20 MB ve formátech čitelných a kompatibilních s formáty MS Office a dále formáty pdf, html, xml, jpg, gif, bmp.

Přenosné technické nosiče dat, na kterých jsou přijímány dokumenty v elektronické podobě:
Akceptované přenosné technické nosiče dat jsou – CD, DVD, USB.

Způsob nakládání s datovými zprávami, u kterých byl zjištěn výskyt chybného datového formátu nebo počítačového programu, který je způsobilý přivodit škodu (tzv. „škodlivý kód“):
Je-li možné zjistit z doručeného dokumentu v digitální podobě obsahujícího škodlivý kód elektronickou adresu odesílatele, neprodleně se na tuto adresu odešle vyrozumění o jeho zjištění, popřípadě o nezpracování dokumentu. Ostatní dokumenty, u nichž byl zjištěn škodlivý kód, se neukládají a nezpracovávají; považují se za nedoručené.

Důsledky vad dokumentů (neúplný, nečitelný, u digitálních dokumentů v jiném datovém formátu než přijímaném, na neakceptovaném technickém nosiči dat):
V případě, že doručený dokument v listinné podobě je neúplný nebo nečitelný (poškozený) a je možné určit odesílatele dokumentu a jeho kontaktní údaje, bude odesílatel o zjištěné vadě vyrozuměn a bude stanoven další postup pro její odstranění. Nepodaří-li se vadu odstranit nebo není-li možné určit odesílatele dokumentu a jeho kontaktní údaje, poškozený dokument Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci dále nezpracovává.

V případě dokumentů v digitální podobě (včetně datové zprávy), které jsou neúplné nebo je nelze zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem, nebo které jsou v jiném než přijímaném datovém formátu nebo na jiném než přijímaném nosiči dat, a je možné určit odesílatele dokumentu a jeho kontaktní údaje, bude odesílatel o zjištěné vadě vyrozuměn a bude stanoven další postup pro její odstranění. Nepodaří-li se vadu odstranit nebo není-li možné určit odesílatele dokumentu a jeho kontaktní údaje, tento dokument Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci dále nezpracovává.