Odbor hygieny výživy a předmětů běžného užívání sleduje, usměrňuje a kontroluje plnění povinností stanovených přímo použitelnými předpisy Evropských společenství, zákonem č. 258/2000 Sb. a dalšími právními předpisy k ochraně zdraví při poskytování stravovacích služeb a ke zjištění příčin vzniku a k zamezení šíření infekčních onemocnění nebo jiného poškození zdraví z potravin a dále nad povinnostmi výrobce, dovozce a distributora předmětů běžného užívání (dále jen PBU).

V dozorované oblasti hodnotí zdravotní rizika, k jejich odstranění či zmírnění stanovuje a prosazuje preventivní nebo represivní opatření.


Nahlášení provozovny

Nebezpečné výrobky

Úkoly odboru hygieny výživy a předmětů běžného užívání:

 • řídí, plánuje, organizuje a provádí SZD nad potravinami podle předpisů Evropských společenství a zákona č. 110/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
 • řídí, plánuje, organizuje a provádí SZD v oblasti předmětů běžného užívání a nad potravinami a pokrmy podle předpisů Evropských společenství a zákona č. 258/2000 Sb.,
 • plní povinnosti dotčeného orgánu v řízeních vedených podle zvláštních právních předpisů,
 • připravuje podklady pro rozhodnutí orgánu ochrany veřejného zdraví na úseku činností epidemiologicky závažných při výrobě a při uvádění potravin do oběhu a ve stravovacích službách,
 • připravuje podklady pro rozhodnutí orgánu ochrany veřejného zdraví na úseku činností epidemiologicky závažných při výrobě kosmetických prostředků,
 • podílí se na šetření alimentárních nákaz v provozovnách, ve kterých se vykonávají činnosti epidemiologicky závažné při výrobě a při uvádění potravin do oběhu, s výjimkou přepravy a skladování balených potravin, a ve stravovacích službách a navrhuje příslušná opatření k zamezení jejich šíření,
 • zajišťuje provedení opatření a úkolů hlavního hygienika ČR na úseku potravin, pokrmů a předmětů běžného užívání,
 • provádí šetření v provozovnách společného stravování a činí opatření na základě hlášení v systému rychlého varování o výskytu nebezpečných potravin v tržní síti států EU,
 • provádí šetření v tržní síti a činí opatření při výskytu nebezpečných výrobků vyhlášených hlavním hygienikem ČR a na základě hlášení v systému rychlého varování o výskytu nebezpečných PBU v tržní síti států EU,
 • prověřuje znalosti nutné k ochraně veřejného zdraví u fyzických osob vykonávajících činnost epidemiologicky závažnou dle § 19 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb.,
 • ověřuje rozsah znalostí pro získání osvědčení prokazujícího znalost hub podle vyhlášky č. 475/2002 Sb.,
 • posuzuje a vypracovává podklady k vydání rozhodnutí, povolení, osvědčení a jiných opatření orgánu ochrany veřejného zdraví nebo je v rozsahu stanovených kompetencí vydává,
 • rozhoduje o přestupcích,
 • řeší podněty obyvatel, orgánů státní správy a samosprávy v oblasti hygieny výživy a předmětů běžného užívání,
 • spolupracuje se správními orgány a orgány samosprávy při tvorbě zdravotní politiky regionu, provádí hodnocení zdravotních rizik,
 • spolupracuje s ostatními odbory a odděleními KHS, poskytuje konzultace a stanoviska ze svého oboru.