Odbor hygieny dětí a mladistvých sleduje, usměrňuje a kontroluje plnění povinností stanovených zákonem č. 258/2000 Sb. a dalšími právními předpisy v oblasti zdravých životních podmínek v zařízeních pro výchovu, vzdělávání a zotavení dětí a mladistvých, při poskytování stravovacích služeb a ke zjištění příčin vzniku a k zamezení šíření infekčních onemocnění nebo jiného poškození zdraví z potravin, sleduje vliv výživy na zdraví mladé populace, vliv vnitřního prostředí v zařízeních pro výchovu a vzdělávání, režim dne a podmínky pro pohybovou výchovu a otužování.

Plní zejména tyto úkoly:

 • plánuje, organizuje, řídí a provádí SZD ve školách a školských zařízeních zapsaných do školského rejstříku, v zařízeních sociálně-výchovné činnosti a zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc, v provozovnách osob s živností péče o dítě do tří let věku nebo výchova, výuka anebo mimoškolní vzdělávání dětí nad 3 roky v předškolním zařízení, soukromé škole nebo zařízení sloužícím odbornému vzdělávání, nezařazených do rejstříku škol a školských zařízení a v provozovnách poskytovatele služby péče o dítě v dětské skupině s počtem dětí nad 12 se zaměřením na plnění hygienických požadavků na prostorové podmínky, vybavení, provoz, osvětlení, vytápění, mikroklimatické podmínky, zásobování vodou, úklid, plnění hygienických požadavků na venkovní hrací plochy a hřiště těchto zařízení,
 • kontroluje dodržování hygienických požadavků na zotavovací akce a školy v přírodě a na jiné podobné akce pro děti,
 • plní povinnosti dotčeného orgánu v řízeních vedených podle zvláštních právních předpisů,
 • řeší podněty obyvatel, orgánů státní správy a samosprávy v oblasti hygieny dětí a mladistvých,
 • plánuje, organizuje, řídí a provádí SZD v oblasti stravovacích služeb pro děti a mladistvé,
 • v rámci úkolů odboru posuzuje a vypracovává podklady k vydání rozhodnutí, povolení, osvědčení a jiných opatření orgánu ochrany veřejného zdraví nebo je v  rozsahu stanovených kompetencí vydává,
 • rozhoduje o přestupcích,
 • hodnotí a usměrňuje režim stravování včetně pitného režimu, režim dne zohledňující věkové a fyzické zvláštnosti dětí a mladistvých, podmínky jejich pohybové výchovy a otužování, podmínky odborného výcviku a učební praxe,
 • podílí se na šetření alimentárních nákaz v těchto stravovacích službách a navrhuje příslušná opatření k zamezení jejich šíření,
 • prověřuje znalosti nutné k ochraně veřejného zdraví u fyzických osob vykonávajících činnost epidemiologicky závažnou dle § 19 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb. ve stravovacích službách školských zařízení, školních bufetech i v jiných objektech v době jejich využití při zotavovacích akcích dětí a dorostu,
 • podílí se na monitorování vztahů zdravotního stavu dětí a mladistvých a jejich životních podmínek,
 • kontroluje a řídí místní programy ochrany a podpory veřejného zdraví dětí a mladistvých,
 • spolupracuje se správními orgány a orgány samosprávy při tvorbě zdravotní politiky v regionu, provádí hodnocení zdravotních rizik,
 • spolupracuje s ostatními odbory a odděleními KHS, poskytuje konzultace a stanoviska ze svého oboru.