• vydáváme závazná stanoviska ke stavbám souvisejících s vodou
  • schvalujeme provozní řády a jejich změny

Osnova provozního řádu zásobování pitnou vodou

  • kontrolujeme plnění povinností provozovatelů/vlastníků veřejných vodovodů, veřejných studní, výdejních automatů, akumulačních nádrží, osob dodávajících pitnou vodu jako součást své podnikatelské činnosti (komerční studně)
  • dále kontrolujeme plnění povinností dodavatelů teplé vody a výrobců / distributorů  výrobků/chemických přípravků přicházejících do styku s vodou
  • Posuzujeme je zejména dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s vyhláškou MZ č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu a rozsah a četnost její kontroly, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházejících do přímého styku s vodou a na úpravu vody, ve znění pozdějších předpisů.

Odkazy