Při své činnosti dále vykonáváme státní zdravotní dozor nad dodržováním povinností stanovených předpisy k ochraně veřejného zdraví nad vibracemi (nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací), nad neionizujícím zářením (nařízení vlády č. 291/2015 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím zářením), nad vnitřním prostředím staveb ubytovacích zařízení a pro shromažďování většího počtu osob (vyhláška č. 6/2003 Sb., kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí), pohřebními službami (zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů), dodržováním podmínek integrovaného povolení (zákon č. 76/2002 Sb. o integrované prevenci, ve znění pozdějších předpisů) atd.

Plníme povinnosti dotčeného orgánu státní správy v ochraně veřejného zdraví v řízeních podle stavebního zákona a dalších řízeních vedených podle zvláštních předpisů (např. zákon č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí, zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, zákon č. 185/2001Sb., o odpadech atd.), uplatňujeme stanoviska a vyjádření dotčeného správního úřadu.

Dále provádíme hodnocení zdravotních rizik, hodnocení vlivů na zdraví a podílíme se na tvorbě a realizaci zdravotní politiky. Podílíme se na monitorování vztahů zdravotního stavu obyvatelstva a faktorů životního prostředí a životních podmínek